Skip to main content

OWH Cellpack GmbH

I Ustalenia ogólne

1. W relacjach biznesowych między dostawcą a zamawiającym w kontekście dostaw i/lub świadczeń dostawcy (zwanych dalej dostawami) obowiązują wyłącznie niniejsze Ogólne Warunki Handlowe. OWH zamawiającego obowiązują tylko w zakresie objętym wyraźną pisemną zgodą dostawcy. Miarodajne dla zakresu dostaw są uzgodnione dwustronnie, pisemne deklaracje.

2. Dostawca zastrzega sobie nieograniczone prawa własności i prawa autorskie uprawniające do wykorzystania kosztorysów, rysunków i innej dokumentacji (zwanej dalej dokumentacją). Dokumentację wolno udostępniać osobom trzecim wyłącznie po uprzedniej zgodzie dostawcy i w razie nieudzielenia zlecenia dostawcy, należy ją na jego żądanie niezwłocznie zwrócić. Zdania 1 i 2 dotyczą analogicznie dokumentacji zamawiającego; dopuszcza się jednak jej udostępnianie takim osobom trzecim, którym Dostawca przekazał dostawy z zachowaniem pewności co do ich niezawodności.

3. Zamawiający zachowuje niewyłączne prawo do korzystania z oprogramowania standardowego i oprogramowania sprzętowego o uzgodnionych parametrach wydajności w niezmienionej formie na uzgodnionych urządzeniach. Zamawiający może bez wyraźnego ustalenia utworzyć kopię zapasową oprogramowania standardowego.

4. Dostawy częściowe są dopuszczalne, o ile Zamawiający wyrazi takie żądanie.

5. Pojęcie „roszczenia o odszkodowanie” w niniejszych Ogólnych Warunkach Handlowych obejmuje wszystkie roszczenia o odszkodowanie za daremnie poniesione wydatki.

II Ceny, warunki płatności i potrącenia

1. Podane ceny są cenami loco fabryka z wyłączeniem opakowania oraz doliczeniem obowiązującego ustawowo podatku obrotowego.

2. Jeżeli dostawca przejął odpowiedzialność za ustawianie lub montaż i nie dokonano żadnych odrębnych uzgodnień, zamawiający ponosi oprócz uzgodnionego wynagrodzenia wszelkie niezbędne koszty dodatkowe, takie jak koszty podróży i transportu oraz uruchomienia.

3. Płatności należy dokonywać bez obciążeń na konto wskazane przez Dostawcę.

4. Zamawiający może potrącać tylko takie roszczenia, które stwierdzono bezspornie lub prawomocnie.

III Zastrzeżenie własności

1. Przedmioty dostaw (towary zastrzeżone) pozostają własnością dostawcy do czasu spełnienia wszelkich roszczeń przysługujących mu z tytułu relacji biznesowej z zamawiającym. Jeżeli wartość wszystkich zabezpieczonych praw, które przysługują dostawcy przekraczają wysokość wszystkich zabezpieczonych roszczeń o ponad 20%, dostawca na życzenie Zamawiającego zwolni odpowiednią część zabezpieczonych praw; Dostawca ma swobodę wyboru różnych zabezpieczonych praw do zwolnienia.

2. Podczas obowiązywania zastrzeżenia własności zabrania się zamawiającemu pozostawiania towarów w zastaw lub przenoszenia zabezpieczenia, a odsprzedaż jest dozwolona wyłącznie pośrednikom w zwykłym obrocie handlowym i wyłącznie pod warunkiem, że odsprzedawca otrzyma od swojego klienta płatność lub wniesie zastrzeżenie, że własność zostanie przeniesiona na klienta dopiero wtedy, gdy wypełni on zobowiązania płatnicze.

3. Jeżeli Zamawiający dokona odsprzedaży zastrzeżonych towarów, zrzeka się już teraz przyszłych roszczeń z tytułu odsprzedaży wobec klienta ze wszelkimi uprawnieniami dodatkowymi – łącznie z ew. roszczeniami dot. salda – na poczet zabezpieczenia na rzecz dostawcy, bez konieczności składania dalszych szczegółowych objaśnień. Jeżeli towar zastrzeżony zostanie odsprzedany razem z innymi przedmiotami, bez uzgodnienia ceny jednostkowej dla zastrzeżonego towaru, Zamawiający zrzeka się na rzecz Dostawcy tej części roszczenia ceny łącznej, która odpowiada cenie zastrzeżonego towaru, wskazanej na rachunku przez dostawcę.

4. a) Zamawiający ma prawo do przetwarzania zastrzeżonego towaru bądź mieszania lub łączenia z innymi przedmiotami. Przetwarzanie następuje dla dostawcy. Zamawiający przechowuje powstałą w ten sposób nową rzecz dla dostawcy z dochowaniem należytej staranności kupieckiej. Nowa rzecz stanowi towar zastrzeżony.

b) Dostawca i Zamawiający już teraz są zgodni, że w przypadku połączenia lub zmieszania z innymi, nienależącymi do Dostawcy przedmiotami, w każdym przypadku przysługuje dostawcy prawo współwłasności do nowej rzeczy w wysokości udziału wynikającego ze stosunku wartości połączonego lub zmieszanego towaru zastrzeżonego do wartości pozostałego towaru w chwili połączenia lub zmieszania. Nowa rzecz stanowi w tym zakresie towar zastrzeżony.

c) Regulacja dotycząca cesji roszczeń zgodnie z pkt. 3 dotyczy także nowej rzeczy. Cesja obowiązuje jednak wyłącznie do wysokości kwoty odpowiadającej wskazanej przez dostawcę na rachunku wartości przetworzonego, połączonego lub zmieszanego towaru zastrzeżonego.

d) Jeżeli zamawiający połączy towar zastrzeżony z nieruchomościami lub dobrami ruchomymi, zrzeka się on na rzecz dostawcy, bez konieczności składania dalszych szczegółowych objaśnień, także swojego roszczenia, które przysługuje mu w ramach wynagrodzenia za połączenie, wraz z wszelkimi prawami dodatkowymi na poczet zabezpieczenia w wysokości stosunku wartości połączonych towarów zastrzeżonych do pozostałych połączonych towarów w chwili połączenia.

5. Zamawiający jest uprawniony do ściągania scedowanych roszczeń ze sprzedaży aż do momentu odwołania. W przypadku występowania ważnej przyczyny, zwłaszcza w razie opóźnienia płatności, zaniechania płatności, otwarcia postępowania upadłościowego, protestu wekslowego lub uzasadnionych podejrzeń o nadmierne zadłużenie lub groźbę niewypłacalności zamawiającego, dostawca ma prawo do wycofania upoważnienia do ściągania należności przez zamawiającego. Dostawca może ponadto po uprzednim upomnieniu z zachowaniem odpowiedniego terminu ujawnić scedowanie zabezpieczenia, spieniężyć scedowane roszczenia, a także zażądać ujawnienia scedowania zabezpieczenia przez zamawiającego względem klienta.

6. Zamawiający ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia dostawcy o oddaniu w zastaw, konfiskacie lub innych rozporządzeniach lub ingerencjach osób trzecich. W przypadku uwiarygodnienia uprawnionego interesu, zamawiający ma obowiązek udzielenia dostawcy niezwłocznie informacji wymaganych do dochodzenia swoich praw względem klientów oraz przekazania niezbędnej dokumentacji.

7. W przypadku naruszenia obowiązków przez zamawiającego, szczególnie w razie opóźnienia w płatności, dostawca jest uprawniony, po bezskutecznym upływie ustalonego dla zamawiającego, odpowiedniego terminu świadczenia usługi, do wycofania towaru, a także do odstąpienia od umowy; pozostaje to bez uszczerbku dla przepisów ustawowych dotyczących zbędności określenia terminu. Zamawiający jest zobowiązany do wydania towaru. Wycofanie lub dochodzenie praw do zastrzeżonej własności lub oddanie w zastaw zastrzeżonego towaru przez dostawcę nie oznacza odstąpienia od umowy, chyba że dostawca przekazał w tym zakresie jednoznaczną deklarację.

IV Terminy dostaw; opóźnienie

1. Dotrzymanie terminów dostaw wymaga wpłynięcia w odpowiednim czasie wszelkich dostarczanych przez zamawiającego dokumentów, wymaganych zezwoleń i aprobat, zwłaszcza planów, a także przestrzeganie przez zamawiającego uzgodnionych warunków płatności i pozostałych zobowiązań. Jeżeli warunki te nie zostaną spełnione w odpowiednim czasie, terminy ulegają wydłużeniu; powyższe nie ma zastosowania, jeżeli osobą odpowiedzialną za opóźnienie jest dostawca.

2. Jeżeli nieprzestrzeganie terminów jest spowodowane

a) siłą wyższą, np. mobilizacją, wojną, atakiem terrorystycznym, zamieszkami lub podobnymi zdarzeniami (np. strajkiem, lokautem),

b) atakiem wirusów i innymi atakami osób trzecich na system informatyczny dostawcy, o ile nastąpiły one mimo zachowania zwyczajowej staranności w zakresie działań ochronnych,

c) przeszkodami wynikającymi z przepisów niemieckich, amerykańskich oraz innych przepisów krajowych stosowanych na terytorium UE lub przepisów międzynarodowych prawa stosunków gospodarczych z zagranicą lub na podstawie innych okoliczności, za które odpowiada dostawca, lub

d) spóźnioną lub nieprawidłową dostawą przez dostawcę, wówczas terminy ulegają odpowiedniemu wydłużeniu.

3. Jeżeli dostawca spóźni się, zamawiający może, pod warunkiem wiarygodnego wykazania wynikającej z tego szkody, zażądać zadośćuczynienia za każdy pełny tydzień spóźnienia w wysokości 0,5%, łącznie jednak nie więcej niż 5% ceny tej części dostaw, które na skutek spóźnienia nie mogły zostać wykorzystane w przewidzianym celu.

4. Zarówno roszczenia odszkodowawcze zamawiającego z powodu opóźnienia dostawy, jak i roszczenia odszkodowawcze w zamian za świadczenie wykraczające poza ramy określone w punkcie 3 są we wszystkich przypadkach opóźnionej dostawy, także po upływie terminu dostawy wyznaczonego dostawcy, wykluczone. Nie ma to zastosowania w przypadkach umyślnego działania, rażącego niedbalstwa bądź w przypadku odpowiedzialności za narażenie życia, obrażenia ciała lub zagrożenie zdrowia. Zamawiający może odstąpić od umowy w ramach przepisów ustawowych tylko wtedy, jeżeli odpowiedzialność za opóźnienie dostawy ponosi dostawca. Zmiana ciężaru dowodu na niekorzyść zamawiającego nie ma związku z powyższymi regulacjami.

5. Zamawiający jest zobowiązany na żądanie dostawcy zadeklarować w odpowiednim terminie, czy w związku z opóźnieniem dostawy odstępuje on od umowy czy nadal wyraża gotowość przyjęcia dostawy.

6. Jeżeli wysyłka lub dostarczenie na życzenie zamawiającego opóźni się o ponad miesiąc po ogłoszeniu gotowości dostawy, zamawiający może zostać obciążony opłatą za magazynowanie za każdy kolejny miesiąc w wysokości 0,5% ceny przedmiotów dostaw, nie więcej jednak niż 5% łącznie. Dowiedzenie wyższych lub niższych kosztów magazynowania pozostawia się stronom umowy.

V Przejście ryzyka

1. Ryzyko przechodzi na zamawiającego także w przypadku dostawy franco fracht w następujący sposób:

a) w przypadku dostawy bez ustawiania lub montażu, jeżeli została wysłana lub odebrana. Na życzenie i koszt zamawiającego dostawca ubezpiecza przedmiot dostawy w zakresie obejmującym zwykłe ryzyko transportowe;

b) w przypadku dostawy z ustawieniem i montażem w dniu przejęcia we własnym zakładzie lub, o ile tak uzgodniono, po pomyślnej eksploatacji próbnej.

2. Jeżeli wysyłka, dostarczenie, rozpoczęcie, przeprowadzenie ustawienia lub montażu, przejęcie we własnym zakładzie lub eksploatacja próbna są opóźnione z przyczyn leżących po stronie zamawiającego lub zamawiający spóźnia się z odbiorem z innych przyczyn, ryzyko przechodzi na zamawiającego.

VI. Ustawianie i montaż

Ustawianie i montaż, o ile nie dokonano innych pisemnych uzgodnień, są objęte następującymi warunkami:

1. Zamawiający przejmuje na swój koszt i zapewnia/realizuje w odpowiednim czasie:

a) wszystkie dodatkowe prace ziemne, budowlane i inne pozabranżowe prace dodatkowe, łącznie z zapewnieniem potrzebnych do tego specjalistów i pomocników, materiałów budowlanych i narzędzi,

b) przedmioty i materiały wymagane do montażu i naprawy, takie jak rusztowania, podnośniki i inne przyrządy, paliwa i środki smarne,

c) energię i wodę w miejscu wykorzystania łącznie z przyłączami, ogrzewaniem i oświetleniem,

d) w miejscu montażu do przechowywania części maszyn, przyrządów, materiałów itd. odpowiednio duże, przystosowane, suche i zamykane na klucz pomieszczenia oraz pomieszczenia robocze i socjalne odpowiednie dla personelu montażowego łącznie z warunkami odpowiednich instalacji sanitarnych; ponadto w celu zapewnienia ochrony własności dostawcy i personelu montażowego zamawiający ma obowiązek podjąć takie działania, jakie przedsięwziąłby w celu ochrony swojej własności,

e) odzież ochronną i urządzenia ochronne, niezbędne z uwagi na szczególne okoliczności w miejscu montażu. Przed rozpoczęciem prac montażowych zamawiający ma obowiązek bez uprzedniego żądania udostępnić niezbędne dane dotyczące położenia ukrytych przewodów elektrycznych, gazowych, wodnych lub podobnych instalacji oraz wymagane dane statyczne.

2. Przed rozpoczęciem ustawiania lub montażu zaopatrzenie i przedmioty wymagane do rozpoczęcia prac muszą się znajdować w miejscu ustawienia lub montażu, a wszelkie prace wstępne poprzedzające budowę muszą być zaawansowane na tyle, aby ustawienie i montaż mogły zostać rozpoczęte zgodnie z uzgodnieniem i bez zakłóceń. Drogi dojazdowe oraz miejsce ustawienia lub montażu muszą być wypoziomowane i opróżnione.

3. Jeżeli ustawienie, montaż lub uruchomienie opóźnia się z przyczyn nieleżących po stronie dostawcy, zamawiający musi w odpowiednim zakresie ponieść koszty czasu oczekiwania i dodatkowo wymaganych podróży dostawcy lub personelu montażowego.

4. Zamawiający ma obowiązek przekazywania raz w tygodniu informacji o długości czasu pracy personelu montażowego oraz niezwłocznie informacji o zakończeniu ustawiania, montażu i uruchamiania.

5. Jeżeli po zakończeniu prac dostawca wymaga odbioru dostawy, zamawiający ma obowiązek go dokonać w ciągu dwóch tygodni. Z odbiorem równoznaczne jest odczekanie przez zamawiającego terminu dwutygodniowego lub uruchomienie przedmiotu dostawy – ewentualnie po zakończeniu uzgodnionej fazy testowej.

VII Odbiór

Zamawiający nie może odmówić odbioru dostaw z powodu nieznacznych wad.

VIII Wady materialne

Dostawca odpowiada za wady materialne w następującym zakresie:

1. Zgodnie z wyborem dostawcy, nieodpłatnej naprawie, ponownej dostawie lub ponownemu wykonaniu podlegają wszystkie te części lub usługi podlegają, które wykazują wadę materialną, której przyczyna występowała już w chwili przejścia ryzyka.

2. Roszczenia dotyczące działań naprawczych przedawniają się po 12 miesiącach od ustawowego początku przedawnienia; to samo dotyczy odstąpienia i zmniejszenia wartości. Termin ten nie obowiązuje, jeżeli ustawa zgodnie z §§ 438 ust. 1 pkt 2 (obiekty budowlane i elementy obiektów budowlanych), 479 ust. 1 (roszczenie regresu) oraz 634a ust. 1 pkt 2 (wady budowlane wg kodeksu cywilnego) przewiduje dłuższe terminy, w przypadku działania umyślnego, podstępnego zatajenia wady oraz niedotrzymania gwarancji uzyskanej przy zakupie. Nie narusza to regulacji ustawowych w zakresie wstrzymania, zawieszenia i przerwania biegu terminu.

3. Reklamacje ze strony zamawiającego muszą nastąpić niezwłocznie, z zachowaniem formy pisemnej.

4. W przypadku reklamacji płatności zamawiającego mogą w pewnym zakresie zostać wstrzymane, z zachowaniem odpowiedniej relacji względem występujących wad materialnych. Zamawiający może wstrzymać płatności tylko wtedy, gdy reklamacja zostanie uznana, a jej zasadność nie budzi żadnych wątpliwości. Prawo do wstrzymania płatności przez zamawiającego nie występuje, jeżeli jego roszczenia dotyczące wad uległy przedawnieniu. Jeżeli reklamacja nie była uzasadniona, dostawca jest uprawniony, by żądać od zamawiającego rekompensaty za poniesione wydatki.

5. Dostawcy należy zapewnić sposobność naprawy szkody w odpowiednim terminie.

6. Jeżeli naprawa wady nie powiedzie się, zamawiający – z zachowaniem prawa do ew. roszczeń odszkodowawczych zgodnie z punktem 10 – może odstąpić od umowy lub obniżyć wynagrodzenie.

7. Prawo do roszczeń odszkodowawczych nie obowiązuje w przypadku jedynie nieznacznego odchylenia od uzgodnionych właściwości, przy nieznacznym obniżeniu funkcjonalności, naturalnym zużyciu lub szkodach, które powstały po przejściu ryzyka na skutek nieprawidłowej lub niedbałej obsługi, nadmiernego zużycia, nieodpowiednich środków roboczych, wadliwie wykonanych prac budowlanych, niewłaściwego podłoża lub wynikających ze szczególnych wpływów zewnętrznych, niewymaganych zapisami umowy, oraz przy niemożliwych do odtworzenia błędach oprogramowania. Jeżeli zamawiający lub osoby trzecie dokonały w sposób nieprawidłowy modyfikacji lub prac naprawczych, wówczas ani te modyfikacje lub prace naprawcze, ani wynikające z tego skutki nie są objęte prawem do roszczeń z tytułu wad.

8. Roszczenia zamawiającego dotyczące zwrotu wydatków ponoszonych w celu naprawy, szczególnie koszty transportu, przejazdu, pracy i materiału, są wykluczone, o ile wydatki te wzrosną, ponieważ przedmiot dostawy został później przeniesiony do innej lokalizacji niż siedziba zamawiającego, chyba że przeniesienie wynika z użytkowania zgodnego z przeznaczeniem.

9. Roszczenia regresu zamawiającego względem dostawcy zgodnie z § 478 kodeksu cywilnego (regres przedsiębiorcy) obowiązują tylko pod warunkiem, że zamawiający nie dokonał z odbiorcą żadnych uzgodnień wykraczających poza roszczenia ustawowe w zakresie wad. Zakres roszczenia regresu zamawiającego względem dostawcy zgodnie z § 478 ust. 2 kodeksu cywilnego obowiązuje ponadto zgodnie z punktem 8.

10. Roszczenia odszkodowawcze zamawiającego z powodu wady materialnej są wykluczone. Nie dotyczy to podstępnego zatajenia wady, braku przestrzegania gwarancji jakości, zagrożenia życia, ciała lub zdrowia oraz zamierzonego lub wynikającego z rażącego niedbalstwa naruszenia obowiązków dostawcy. Zmiana ciężaru dowodu na niekorzyść zamawiającego nie ma związku z powyższymi regulacjami. Dalsze bądź inne roszczenia zamawiającego niż uregulowane w art. VIII wynikające z wady materialnej są wykluczone.

IX Prawo własności przemysłowej i prawo autorskie; wady prawne

1. O ile nie dokonano odrębnych uzgodnień, dostawca jest zobowiązany do realizacji dostawy wyłącznie w kraju miejsca dostawy, wolnej od praw własności przemysłowej i praw autorskich osób trzecich (zwanych poniżej: prawem ochronnym). Jeżeli osoba trzecia z powodu naruszenia praw ochronnych wniesie uzasadnione roszczenia względem zamawiającego w związku z dostawami przekazanymi przez dostawcę, wykorzystywanymi zgodnie z umową, dostawca odpowiada względem zamawiającego w ramach terminu określonego w art. VIII pkt 2 w następujący sposób:

a) Dostawca według własnego wyboru na własny koszt uzyska dla określonych dostaw prawo użytkowania, zmieni te dostawy tak, aby nie było naruszane prawo ochronne lub wymieni je. Jeżeli dostawca nie może tego dokonać w danych warunkach, zamawiający ma ustawowe prawa do odstąpienia od umowy lub redukcji ceny.

b) Obowiązek dostawcy w zakresie roszczeń odszkodowawczych reguluje art. XII.

c) Powyżej wskazane obowiązki dostawcy obowiązują tylko wtedy, gdy zamawiający niezwłocznie w formie pisemnej poinformuje dostawcę o roszczeniach osób trzecich, nie uzna naruszenia oraz wszelkie działania obronne i negocjacje ugodowe będą zastrzeżone dla dostawcy. Jeżeli zamawiający zaprzestanie korzystania z przedmiotu dostawy z przyczyn zmniejszenia szkody lub innych ważnych powodów, jest on zobowiązany zwrócić uwagę podmiotu trzeciego na to, że zaprzestanie korzystania nie jest powiązane z uznaniem naruszenia prawa ochronnego.

2. Roszczenia zamawiającego są wykluczone, o ile jest odpowiedzialny za naruszenie prawa ochronnego.

3. Roszczenia zamawiającego są ponadto wykluczone, o ile naruszenie prawa ochronnego zostało spowodowane przez specjalne wytyczne zamawiającego, przez zastosowanie niemożliwe do przewidzenia przez dostawcę lub przez to, że przedmiot dostawy został zmodyfikowany przez zamawiającego lub jest stosowany w połączeniu z produktami niedostarczonymi przez dostawcę.

4. W przypadku naruszenia prawa ochronnego roszczenia zamawiającego uregulowane w punkcie 1a) są ponadto objęte zakresem obowiązywania art. VIII pkt 4, 5 i 9.

5. W razie występowania innych wad prawnych obowiązują regulacje zawarte w art. VIII.

6. Dalsze lub inne niż uregulowane w art. IX roszczenia zamawiającego względem dostawcy i wykonawców jego zobowiązań z przyczyn wady prawnej są wykluczone.

X. Warunek wykonalności

1. Wykonanie zapisów umowy następuje z zastrzeżeniem, że nie występują żadne przeszkody wynikające z przepisów niemieckich, amerykańskich oraz innych przepisów krajowych stosowanych na terytorium UE lub przepisów międzynarodowych prawa stosunków gospodarczych, a także embarga bądź inne sankcje.

2. Zamawiający jest zobowiązany do dostarczenia wszelkich informacji i dokumentacji, wymaganych do wywozu, przewozu lub przywozu.

XI. Niemożność realizacji, dostosowanie umowy

1. Jeżeli zrealizowanie dostawy jest niemożliwe, zamawiający ma prawo zażądać odszkodowania, chyba że dostawca nie jest odpowiedzialny niemożność realizacji zlecenia. Roszczenie odszkodowawcze zamawiającego ogranicza się jednak do 10% wartości tej części dostawy, która z powodu niemożności realizacji nie może być zastosowana w określonym celu. Ograniczenie to nie ma zastosowania w przypadkach umyślnego działania, rażącego niedbalstwa bądź w przypadku odpowiedzialności za narażenie życia, obrażenia ciała lub zagrożenie zdrowia; zmiana ciężaru dowodu na niekorzyść zamawiającego nie ma związku z powyższymi regulacjami. Nie narusza to prawa zamawiającego do odstąpienia od umowy.

2. O ile zdarzenia w rozumieniu art. IV pkt 2 a) do c) znacząco zmieniają ekonomiczne znaczenie lub zawartość dostawy lub w sposób znaczący oddziałują na pracę dostawcy, umowa zostanie dostosowana w dobrej wierze i przy uwzględnieniu interesów obydwu stron. Jeżeli występuje uzasadnienie ekonomicznego, dostawca zachowuje prawo do odstąpienia od umowy. To samo dotyczy braku udzielenia niezbędnych zezwoleń na wywóz bądź braku możliwości ich wykorzystania. Jeżeli dostawca chce skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, po ustaleniu rozmiaru zdarzenia ma on obowiązek niezwłocznego poinformowania o tym zamawiającego, nawet wtedy, jeżeli wcześniej uzgodniono z nim wydłużenie czasu dostawy.

XII Pozostałe roszczenia odszkodowawcze

1. O ile w Ogólnych Warunkach Handlowych nie dokonano odrębnych ustaleń, wykluczone są roszczenia odszkodowawcze zamawiającego, niezależnie od przyczyny prawnej, zwłaszcza będące skutkiem naruszenia obowiązków wynikających ze zobowiązania oraz skutkiem niedozwolonego działania.

2. Nie ma to zastosowania w następujących przypadkach odpowiedzialności:

a) zgodnie z ustawą o odpowiedzialności za produkt,

b) w razie umyślnego działania,

c) w razie rażącego niedbalstwa właścicieli, przedstawicieli ustawowych lub kadry kierowniczej,

d) w razie podstępu,

e) w razie nieprzestrzegania przejętej gwarancji,

f) z powodu zawinionego zagrożenia życia, ciała lub zdrowia, lub

g) z powodu zawinionego naruszenia istotnych obowiązków wynikających z umowy.

Roszczenie odszkodowawcze za naruszenie

istotnych obowiązków wynikających z umowy jest jednak ograniczone do typowej z zapisach umownych, możliwej do przewidzenia szkody, o ile nie występuje inny ze wskazanych powyżej przypadków.

3. Zmiana ciężaru dowodu na niekorzyść zamawiającego nie ma związku z powyższymi regulacjami.

XIII. Właściwość miejscowa sądu i stosowane prawo

1. Jedyną właściwością miejscową sądu, jeżeli zamawiający jest handlowcem, w przypadku wszelkich sporów wynikających bezpośrednio lub pośrednio ze stosunku umownego, jest siedziba dostawcy. Dostawca ma jednak także prawo do składania skarg w siedzibie zamawiającego.

2. Niniejsza umowa wraz z jej interpretacją podlega prawu niemieckiemu z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG).

XIV Moc wiążąca umowy

Umowa ta, nawet jeżeli poszczególne ustalenia nie mają mocy prawnej, pozostaje wiążąca w pozostałych częściach. Nie dotyczy to sytuacji, gdy przestrzeganie zapisów umowy byłoby dla jednej ze stron rażąco niesprawiedliwe.

OWH Cellpack GmbH

OWH Cellpack AG

Ogólne warunki handlu i dostaw

1. Wyłączne obowiązywanie

Niniejsze ogólne warunki dostaw są wiążące, jeżeli ich zastosowanie wskazano w ofercie lub w potwierdzeniu zamówienia. Wszelkie Ogólne Warunki Handlowe zamawiającego nie mają mocy obowiązującej, jeżeli nie zostały wyraźne i pisemnie zaakceptowane przez dostawcę. 

2. Oferty

Oferty, które nie zawierają terminu odbioru, są niewiążące  

3. Zawarcie umowy

Umowa o dostawę jest zawarta, gdy dostawca po wpływie zamówienia pisemnie potwierdzi jego przyjęcie.  

4. Zakres dostawy

Miarodajne dla zakresu i realizacji dostawy jest potwierdzenie zamówienia. Usługi niezawarte w potwierdzeniu zamówienia są naliczane oddzielnie.  

5. Dokumentacja techniczna  

Prospekty i katalogi bez zawarcia dodatkowych uzgodnień nie są wiążące. Dane w dokumentacji technicznej są wiążące tylko wtedy, jeżeli zostały w sposób wyraźny potwierdzone.  

6. Cena

Podane ceny to z reguły ceny netto loco fabryka, bez opakowania, w ogólnie dostępnych frankach szwajcarskich, bez jakichkolwiek potrąceń. Wszelkie koszty dodatkowe, np. koszty transportu, ubezpieczenia, zezwoleń na wywóz, przewóz, przywóz oraz innych zezwoleń i poświadczeń urzędowych obciążają zamawiającego. Zamawiający opłaca także wszelkiego rodzaju podatki, opłaty, należności i cła. Dostawca zastrzega sobie prawo do dostosowania ceny, jeżeli między momentem sporządzenia oferty a umowną realizacją dostawy zmianie ulegną stawki robocizny lub ceny materiałów. Dostosowanie cen następuje zgodnie ze wzorem ceny kosztorysowej zmiennej wg Szwajcarskiego Stowarzyszenia Producentów Maszyn (Verein Schweizerischer Machinen-Industrieller, VSM).  

7. Warunki płatności

Płatności następują zgodnie z danymi na fakturach. Terminów płatności należy dotrzymywać także wtedy, gdy transport, dostawa, montaż, uruchomienie lub odbiór dostawy są opóźnione lub niemożliwe z przyczyn niezależnych od dostawcy. Niedopuszczalne jest obniżanie kwoty płatności lub zaniechanie płatności z powodu reklamacji, roszczeń lub roszczeń zależnych zamawiającego, nieuznanych przez dostawcę. Jeżeli zamawiający nie dotrzymuje uzgodnionych terminów płatności, wówczas bez szczególnego upomnienia od momentu terminu płatności ma obowiązek uiszczania odsetek z tytułu opóźnienia, zależnych od warunków oprocentowania obowiązujących w miejscu siedziby prawnej zamawiającego, w kwocie nieprzekraczającej 6 procent rocznie. Płatność odsetek nie zwalnia dłużnika z obowiązku dokonywania płatności zgodnie z zapisami umowy.  

8. Zastrzeżenie własności

Dostawca zastrzega sobie prawo własności do przedmiotu dostawy do momentu uiszczenia pełnej kwoty płatności. Zamawiający jest zobowiązany do współdziałania w czynnościach niezbędnych do zapewniania ochrony własności dostawcy. Kupujący wyraża zgodę na samodzielną rejestrację zastrzeżenia własności przez dostawcę.  

9. Termin dostawy

Termin dostawy rozpoczyna się po zawarciu umowy, dopełnieniu wszelkich urzędowych formalności, takich jak zezwolenia na wywóz i płatność, uiszczeniu płatności i wszelkich zabezpieczeń wymaganych przy dokonywaniu zamówienia oraz realizacji istotnych punktów technicznych. Termin traktuje się jako dochowany, jeżeli po jego upływie przedmiot dostawy jest gotowy w fabryce. Termin dostawy ulega odpowiedniemu wydłużeniu, gdy wystąpią zdarzenia spowodowane siłą wyższą, którym mimo zachowania należytej staranności dostawca nie może zapobiec, lub gdy zamawiający spóźnia się z wypełnieniem obowiązków wynikających z umowy, zwłaszcza gdy nie dotrzymuje warunków płatności. Kara umowna za opóźnione dostawy wymaga oddzielnego pisemnego uzgodnienia. Otrzymanie przez zamawiającego dostawy zastępczej jest równoznaczne z utratą prawa do dochodzenia kary umownej. Zamawiającemu nie przysługuje prawo do odszkodowania lub rozwiązania umowy z powodu opóźnienia dostawy. 

10. Kontrola i odbiór przedmiotu dostawy

Na ile jest to zwyczajowo przyjęte, dostawca sprawdza przedmiot dostawy podczas produkcji wzgl. przed wydaniem do klienta. Jeżeli zamawiający żąda dodatkowych kontroli, muszą być one uzgodnione na piśmie i opłacone przez zamawiającego. Zamawiający ma obowiązek sprawdzenia przedmiotu dostawy w ciągu 10 dni od otrzymania towaru i niezwłocznego zgłoszenia na piśmie wszelkich wad z podaniem konkretnych danych. Jeżeli zaniecha tego, przedmiot dostawy uznaje się za zaakceptowany. Jeżeli zamawiający życzy sobie kontroli po odbiorze, należy je uzgodnić na piśmie. Jeżeli kontrole po odbiorze nie mogą zostać przeprowadzone w określonym terminie z przyczyn niezależnych od dostawcy, właściwości stwierdzane podczas takich kontroli traktuje się jako obecne. Wszelkie inne roszczenia zamawiającego w związku z wadliwym przedmiotem dostawy, szczególnie dotyczące odszkodowania i rozwiązania umowy, są wykluczone.  

11. Opakowanie

Opakowanie, w razie braku odmiennego uzgodnienia, jest dodatkowo naliczane przez dostawcę i nie jest przez niego zabierane. Jeżeli jest jednak oznaczone jako własność dostawcy, należy je po uiszczeniu opłat pocztowych odesłać z powrotem do miejsca wysyłki przedmiotu dostawy. .  

12. Przejście korzyści i ryzyka

Korzyści i ryzyko przechodzą w chwili wydania przedmiotu dostawy do wysyłki na zamawiającego, chyba że dostawca i zamawiający uzgodnili specjalny rodzaj wysyłki zgodnie z międzynarodowymi regułami handlu Incoterms. Jeżeli wysyłka jest opóźniona lub niemożliwa z przyczyn niezależnych od dostawcy, przedmiot dostawy zostaje zmagazynowany na koszt i odpowiedzialność zamawiającego. .  

13. Transport i ubezpieczenie

Należy z odpowiednim wyprzedzeniem poinformować dostawcę o życzeniach specjalnych dotyczących wysyłki i ubezpieczenia. Transport odbywa się na koszt i odpowiedzialność zamawiającego, o ile nie dokonano odrębnych uzgodnień. Zażalenia związane z transportem zamawiający musi zgłosić niezwłocznie po otrzymaniu przedmiotu dostawy lub dokumentów przewozowych ostatniemu przewoźnikowi.  

14. Odpowiedzialność

Dostawca ponosi odpowiedzialność za jakość swoich produktów. Na pisemne żądanie zamawiającego zobowiązuje się on do niezwłocznej naprawy bądź wymiany wszelkich części, które w ewidentny sposób uległy uszkodzeniu lub stały się bezużyteczne wskutek złej jakości materiału, nieprawidłowej konstrukcji lub wadliwego procesu produkcji. Wymienione części staną się własnością dostawcy. Wszelkie inne roszczenia zamawiającego w związku z wadliwym świadczeniem, szczególnie dotyczące odszkodowania, są wykluczone. Wykluczone są także unieważnienie umowy sprzedaży i pomniejszenie wartości. Dostawca ponosi tylko koszty związane z naprawą i wymianą uszkodzonych części w swoich zakładach. Jeżeli wskutek działań lub zaniechania zamawiającego lub jego pomocników dojdzie do obrażeń ciała lub uszkodzenia własności osób trzecich i dostawca zostanie w związku z tym pociągnięty do odpowiedzialności, przysługuje mu prawo do regresu względem zamawiającego  

15. Właściwość miejscowa sądu i stosowane prawo

Właściwością miejscową sądu dla zamawiającego i dostawcy jest siedziba dostawcy. Dostawca jest jednak uprawniony do dochodzenia swoich praw w siedzibie zamawiającego. Stosunek prawny podlega szwajcarskiemu prawu materialnemu. W szczególności wyklucza się zastosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG).

Wrzesień 1994                                                                                      CELLPACK AG 

OWH