Skip to main content

Ogólne warunki handlowe BBC Cellpack GmbH

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe znajdują wyłączne zastosowanie w stosunkach prawnych między Dostawcą a Zamawiającym w odniesieniu do dostaw i/lub świadczeń realizowanych przez Dostawcę (zwanych dalej dostawami). OWH Zamawiającego obowiązują tylko w zakresie wyraźnie zatwierdzonym przez Dostawcę w formie pisemnej. Zakres dostaw jest wiążąco określany w uzgodnionych dwustronnie, pisemnych oświadczeniach.
 2. Dostawca zastrzega sobie nieograniczone prawa własności i prawa autorskie uprawniające do wykorzystania kosztorysów, rysunków i innej dokumentacji (zwanej dalej dokumentacją). Dokumentację można udostępniać osobom trzecim wyłącznie za uprzednią zgodą Dostawcy i w razie nieudzielenia zlecenia Dostawcy, należy ją na jego żądanie niezwłocznie zwrócić. Zdania 1 i 2 dotyczą analogicznie dokumentacji Zamawiającego; dopuszcza się jednak możliwość jej udostępnienia osobom trzecim, którym Dostawca w sposób dozwolony powierzył realizację dostaw.
 3. Zamawiający zachowuje niewyłączne prawo do korzystania z oprogramowania standardowego i oprogramowania sprzętowego o uzgodnionych parametrach wydajności w niezmienionej formie na ustalonych urządzeniach. Zamawiający może, bez konieczności wyraźnego porozumienia, utworzyć kopię zapasową oprogramowania standardowego.
 4. Dostawy częściowe są dopuszczalne, o ile są one akceptowalne dla Zamawiającego.
 5. Pojęcie „roszczenia odszkodowawcze” użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Handlowych odnosi się do także do roszczeń o odszkodowanie z tytułu bezskutecznych nakładów.
 1. Do podanych cen należy doliczyć podatek obrotowy według obowiązującej stawki.
 2. Prawa i obowiązki Dostawcy i Zamawiającego w zakresie dostawy i przekazania towaru określa klauzula INCOTERMS 2020: EXW (loco fabryka) Carl-Zeiss-Straße 20, D-79761 Waldshut-Tiengen.
 3. Płatności dokonywane są przez Zamawiającego w terminie 30 dni bez potrąceń. Płatności muszą być dokonywane wyłącznie na rachunki bankowe wskazane przez Dostawcę i tylko takie płatności mają skutek zwalniający ze zobowiązania. Niniejszym wyraźnie wskazuje się na zagrożenia związane z cyberprzestępczością.
 4. Zamawiający może dokonywać potrąceń tylko bezspornie lub prawomocnie stwierdzonych wierzytelności.
 1. Dostawa odbywa się z zastrzeżeniem prawa własności. Przedmioty dostaw (towary zastrzeżone) pozostają własnością Dostawcy do czasu spełnienia wszelkich roszczeń przysługujących mu wobec Zamawiającego w ramach stosunku handlowego. Jeśli wartość wszystkich zabezpieczeń ustanowionych na rzecz Dostawcy przekracza wysokość wszystkich zabezpieczonych roszczeń o ponad 20%, Dostawca na życzenie Zamawiającego zwolni odpowiednią część zabezpieczeń; Dostawca ma swobodę wyboru zabezpieczeń do zwolnienia.
 2. W okresie obowiązywania zastrzeżenia własności Zamawiający nie może ustanawiać zastawu ani dokonywać przewłaszczenia na zabezpieczenie, natomiast odsprzedaż jest dozwolona wyłącznie odsprzedawcom działającym w ramach swojej zwykłej działalności i wyłącznie pod warunkiem, że odsprzedawca otrzyma od swojego klienta płatność lub dokona zastrzeżenia, że własność zostanie przeniesiona na klienta dopiero z chwilą spełnienia przez niego jego zobowiązań płatniczych.
 3. Jeżeli Zamawiający dokona odsprzedaży zastrzeżonych towarów, niniejszym zrzeka się on już teraz przyszłych roszczeń z tytułu odsprzedaży wobec swoich klientów wraz z wszelkimi uprawnieniami dodatkowymi – łącznie z ew. roszczeniami dotyczącymi kwot salda stanowiących należność – na poczet zabezpieczenia na rzecz Dostawcy, bez konieczności składania dalszych szczególnych oświadczeń. Jeśli towar zastrzeżony zostanie odsprzedany razem z innymi przedmiotami, bez uzgodnienia ceny jednostkowej zastrzeżonego towaru, Zamawiający zrzeka się niniejszym na rzecz Dostawcy tej części roszczenia ceny łącznej, która odpowiada cenie zastrzeżonego towaru wskazanej na fakturze przez dostawcę.
 4. a) Zamawiający ma prawo do przetwarzania zastrzeżonego towaru bądź mieszania lub łączenia go z innymi przedmiotami. Przetwarzania dokonuje się na rzecz Dostawcy. Zamawiający przechowuje powstałą w ten sposób nową rzecz dla Dostawcy z dochowaniem należytej staranności kupieckiej. Nowa rzecz stanowi towar zastrzeżony.
  b) Dostawca i Zamawiający już teraz są zgodni, że w przypadku połączenia lub zmieszania z innymi, nienależącymi do Dostawcy przedmiotami, w każdym przypadku Dostawcy przysługuje prawo współwłasności w odniesieniu do nowej rzeczy w wysokości udziału wynikającego ze stosunku wartości połączonego lub zmieszanego towaru zastrzeżonego do wartości pozostałego towaru na dzień połączenia lub zmieszania. Nowa rzecz stanowi w tym zakresie towar zastrzeżony.
  c) Postanowienie dotyczące cesji roszczeń zgodnie z pkt. 3 dotyczy także nowej rzeczy. Cesja jest jednak skuteczna tylko do wysokości kwoty odpowiadającej wskazanej przez dostawcę na fakturze wartości przetworzonego, połączonego lub zmieszanego towaru zastrzeżonego.
  d) Jeśli Zamawiający połączy towar zastrzeżony z nieruchomościami lub dobrami ruchomymi, zrzeka się on na rzecz Dostawcy, bez konieczności składania jakichkolwiek dalszych szczególnych oświadczeń, także swojego roszczenia, które przysługuje mu w ramach wynagrodzenia za połączenie, wraz z wszelkimi prawami dodatkowymi na poczet zabezpieczenia w wysokości stosunku wartości połączonych towarów zastrzeżonych do pozostałych połączonych towarów na dzień połączenia.
 5. Zamawiający może, aż do odwołania, ściągać przeniesione należności z tytułu odsprzedaży. Jeśli istnieje ważna przyczyna, zwłaszcza w razie opóźnienia płatności, zaprzestania płatności, wszczęcia postępowania upadłościowego, protestu wekslowego lub istnienia zasadnego podejrzenia nadmiernego zadłużenia lub groźby niewypłacalności Zamawiającego, Dostawca ma prawo do wycofania upoważnienia do ściągania należności przez Zamawiającego. Dostawca może ponadto, po uprzednim upomnieniu, z zachowaniem odpowiedniego terminu, ujawnić cesję zabezpieczenia, spieniężyć scedowane roszczenia, a także zażądać ujawnienia cesji zabezpieczenia przez Zamawiającego względem klienta.
 6. Zamawiający ma obowiązek bezzwłocznie powiadomić Dostawcę o oddaniu w zastaw, konfiskacie lub innych rozporządzeniach bądź ingerencjach ze strony osób trzecich. W przypadku uwiarygodnienia uprawnionego interesu, Zamawiający ma obowiązek bezzwłocznie udzielić Dostawcy informacji potrzebnych do dochodzenia przez niego praw przysługujących mu względem klientów oraz przekazania niezbędnej dokumentacji.
 7. W przypadku naruszenia obowiązków przez Zamawiającego, szczególnie w razie opóźnienia w płatności, Dostawca jest uprawniony, po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego Zamawiającemu na spełnienie świadczenia, do odbioru towaru, a także do odstąpienia od umowy; bez uszczerbku dla przepisów ustawowych dotyczących braku konieczności wskazania terminu. Zamawiający jest zobowiązany do wydania towaru. Odebranie towaru lub dochodzenie praw do zastrzeżonej własności bądź oddanie w zastaw zastrzeżonego towaru przez Dostawcę nie oznacza odstąpienia od umowy, chyba że Dostawca wyraźnie zadeklarował taki zamiar.
 1. Terminy dostaw uznaje się za zachowane pod warunkiem terminowego przedłożenia wszelkich dokumentów, wymaganych zezwoleń i aprobat, w szczególności planów, które winien dostarczyć Zamawiający, a także przestrzegania przez Zamawiającego uzgodnionych warunków płatności i pozostałych zobowiązań. Brak spełnienia takich warunków w wyznaczonych ramach czasowych skutkuje odpowiednim przedłużeniem terminów; powyższe nie ma zastosowania, jeśli opóźnienie powstało z winy Dostawcy.
 2. Jeżeli nieprzestrzeganie terminów jest spowodowane
  a) zdarzeniem siły wyższej, na przykład, lecz nie wyłącznie, mobilizacją, wojną, epidemią, ustawowym ograniczeniem dostaw, niedoborami materiałów i produktów, atakiem terrorystycznym, zamieszkami lub podobnymi zdarzeniami (np. strajkiem, lokautem),
  b) atakiem wirusów i innymi atakami osób trzecich na system informatyczny Dostawcy, o ile doszło do nich pomimo zachowania zwykłej staranności w ramach działań ochronnych,
  c) przeszkodami wynikającymi z przepisów niemieckich, amerykańskich oraz innych przepisów krajowych stosowanych na terytorium UE lub przepisów międzynarodowych prawa stosunków gospodarczych z zagranicą lub na podstawie innych okoliczności, za które Dostawca nie odpowiada, lub
  d) nieterminowym bądź nieprawidłowym zaopatrzeniem Dostawcy, wówczas terminy ulegają odpowiedniemu przedłużeniu.
  Dostawca jest zwolniony z obowiązku dostawy, jeśli okoliczność, za którą nie ponosi on odpowiedzialności, występuje przez okres dłuższy niż cztery (4) tygodnie.
 3. Jeżeli Dostawca popadnie w zwłokę, Zamawiający może, z zastrzeżeniem konieczności uwiarygodnienia wynikającej z tego szkody, zażądać zadośćuczynienia za każdy pełny tydzień zwłoki w wysokości 0,5%, jednak w łącznej kwocie nie przekraczającej 5% ceny tej części dostaw, które nie mogły zostać wykorzystane w przewidzianym celu wskutek zwłoki.
 4. Zarówno roszczenia odszkodowawcze Zamawiającego z powodu opóźnienia dostawy, jak i roszczenia odszkodowawcze w miejsce świadczenia wykraczające poza ramy określone w punkcie 3 są we wszystkich przypadkach opóźnionej dostawy, również po upływie terminu dostawy wyznaczonego Dostawcy, wyłączone. Powyższe postanowienie nie znajduje zastosowania w przypadku odpowiedzialności z tytułu działania umyślnego, rażącego niedbalstwa lub narażenia na utratę życia, uszkodzenia ciała i rozstrój zdrowia. Zamawiający może odstąpić od umowy w ramach przepisów ustawowych tylko wtedy, gdy odpowiedzialność za opóźnienie dostawy ponosi Dostawca. Powyższe postanowienia nie wiążą się ze zmianą ciężaru dowodu na niekorzyść Zamawiającego.
 5. Na żądanie Dostawcy Zamawiający jest zobowiązany zadeklarować w odpowiednim terminie, czy w związku z opóźnieniem dostawy odstępuje on od umowy czy też nadal wyraża gotowość do przyjęcia dostawy.
 6. Jeśli wysyłka lub dostawa na życzenie Zamawiającego opóźni się o ponad miesiąc po ogłoszeniu gotowości do wysyłki, Zamawiający może zostać obciążony opłatą za składowanie za każdy kolejny miesiąc w wysokości 0,5% ceny przedmiotów dostaw, jednak w wysokości nie wyższej niż 5% łącznie. Udokumentowanie poniesienia wyższych lub niższych kosztów składowania pozostaje w gestii stron umowy.
 1. Przejście ryzyka określa klauzula INCOTERMS 2020: EXW (loco fabryka) Carl-Zeiss-Straße 20, D-79761 Waldshut-Tiengen.
 2. Jeśli wysyłka, dostarczenie, rozpoczęcie, przeprowadzenie ustawienia lub montażu, przejęcie we własnym zakładzie lub eksploatacja próbna są opóźnione z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub Zamawiający spóźnia się z odbiorem z innych przyczyn, ryzyko przechodzi na Zamawiającego.
 1. Zamawiający przejmuje na swój koszt i zapewnia/realizuje w odpowiednim czasie:
  a) wszystkie dodatkowe prace ziemne, budowlane i inne pozabranżowe prace dodatkowe, łącznie z zapewnieniem potrzebnych do tego specjalistów i pomocników, materiałów budowlanych oraz narzędzi,
  b) przedmioty i materiały wymagane do montażu i naprawy, takie jak rusztowania, podnośniki i inne przyrządy, paliwa i środki smarne,
  c) energię i wodę w miejscu wykorzystania wraz z przyłączami, ogrzewaniem i oświetleniem,
  d) w miejscu montażu do przechowywania części maszyn, przyrządów, materiałów itd. odpowiednio duże, przystosowane, suche i zamykane na klucz pomieszczenia oraz pomieszczenia robocze i socjalne odpowiednie dla personelu montażowego łącznie z dostosowanymi do okoliczności instalacjami sanitarnymi; ponadto w celu zapewnienia ochrony własności Dostawcy i personelu montażowego Zamawiający ma obowiązek podjąć takie działania, jakie przedsięwziąłby w celu ochrony swojej własności,
  e) odzież ochronną i urządzenia ochronne, niezbędne z uwagi na szczególne okoliczności w miejscu montażu. Przed rozpoczęciem prac montażowych Zamawiający ma obowiązek, bez uprzedniego wezwania, udostępnić niezbędne dane dotyczące położenia ukrytych przewodów elektrycznych, gazowych, wodnych lub podobnych instalacji oraz wymagane dane statyczne.
 2. Przed rozpoczęciem ustawiania lub montażu dostarczane przez Zamawiającego wyposażenie i przedmioty niezbędne do rozpoczęcia prac muszą się znajdować w miejscu ustawienia lub montażu, a wszelkie prace wstępne poprzedzające budowę muszą być zaawansowane na tyle, aby czynności ustawiania i montażu mogły być realizowane zgodnie z ustaleniami i bez przerw. Drogi dojazdowe oraz miejsce ustawienia lub montażu muszą być wypoziomowane i opróżnione.
 3. Jeśli ustawienie, montaż lub uruchomienie opóźnia się z przyczyn nieleżących po stronie Dostawcy, Zamawiający musi w odpowiednim zakresie ponieść koszty związane z czasem oczekiwania i koniecznymi dodatkowymi podróżami Dostawcy lub personelu montażowego.
 4. Zamawiający ma obowiązek informować Dostawcę raz w tygodniu o długości czasu pracy personelu montażowego oraz bezzwłocznie powiadomić go o zakończeniu ustawiania, montażu i uruchamiania.
 5. Jeżeli po zakończeniu prac Dostawca wymaga odbioru dostawy, Zamawiający ma obowiązek go dokonać w ciągu dwóch tygodni. Odbiór uznaje się za dokonany z chwilą upływu terminu dwóch tygodni lub rozpoczęcie użytkowania przedmiotu dostawy przez Zamawiającego – ewentualnie z chwilą zakończeniu uzgodnionej fazy testowej.
 1. Dostawca ma obowiązek dokonać, według własnego uznania, nieodpłatnej naprawy, ponownej dostawy lub ponownie zrealizować wszystkie części lub świadczenia obciążone wadą fizyczną, jeśli jej przyczyna występowała już w chwili przejścia ryzyka.
 2. Roszczenia dotyczące działań naprawczych przedawniają się z upływem 12 miesięcy od rozpoczęcia biegu ustawowego terminu przedawnienia; powyższe postanowienie znajduje odpowiednie zastosowanie do odstąpienia i obniżenia wartości. Termin ten nie obowiązuje, jeśli ustawa zgodnie z §§ 438 ust. 1 pkt 2 niemieckiego kodeksu cywilnego (obiekty budowlane i elementy obiektów budowlanych), 479 ust. 1 niemieckiego kodeksu cywilnego (roszczenie regresu) oraz 634a ust. 1 pkt 2 niemieckiego kodeksu cywilnego (wady budowlane wg kodeksu cywilnego) przewiduje dłuższe terminy, w przypadku działania umyślnego, podstępnego zatajenia wady oraz niedotrzymania gwarancji określonych właściwości. Powyższe nie narusza regulacji ustawowych w zakresie wstrzymania, zawieszenia i ponownego rozpoczęcia biegu terminów.
 3. Zamawiający winien bezzwłocznie złożyć reklamacje, z zachowaniem formy pisemnej. Brak reklamacji powoduje utratę praw Zamawiającego z tytułu wad.
 4. W przypadku reklamacji może nastąpić zatrzymanie płatności Zamawiającego w zakresie, który, w sposób proporcjonalny, odpowiada występującym wadom fizycznym. Zamawiający może zatrzymać płatności tylko wtedy, gdy reklamacja zostanie uznana, a jej zasadność nie budzi żadnych wątpliwości. Zamawiającemu nie przysługuje prawo do zatrzymania płatności, jeśli jego roszczenia dotyczące wad uległy przedawnieniu. Jeśli reklamacja nie była uzasadniona, Dostawca ma prawo żądać od Zamawiającego rekompensaty za poniesione wydatki.
 5. Dostawcy należy zapewnić możliwość podjęcia działania naprawczego w odpowiednim terminie. Należy przy tym uwzględnić ewentualne opóźnienia (art. IV niniejszych OWH).
 6. Jeśli działanie naprawcze nie odniesie oczekiwanego skutku, Zamawiający – z zachowaniem prawa do ewentualnych roszczeń odszkodowawczych zgodnie z punktem 10 – może odstąpić od umowy lub obniżyć wynagrodzenie.
 7. Prawo do roszczeń odszkodowawczych nie przysługuje w przypadku tylko nieznacznego odchylenia od uzgodnionych właściwości, nieznacznego obniżenia funkcjonalności, naturalnego zużycia lub szkód, które powstały po przejściu ryzyka wskutek nieprawidłowej lub nienależytej obsługi, nadmiernego zużycia, zastosowania nieodpowiednich środków operacyjnych, wadliwie wykonanych prac budowlanych, niewłaściwego podłoża lub wynikających ze szczególnych wpływów zewnętrznych, nieprzewidzianych zapisami umowy, oraz w przypadku niemożliwych do odtworzenia błędach oprogramowania. Jeśli Zamawiający lub osoby trzecie dokonały w sposób nieprawidłowy modyfikacji lub prac naprawczych, roszczenia z tytułu wad nie przysługują ani w odniesieniu do takich modyfikacji lub prac naprawczych, ani powstałych w związku z nimi skutków.
 8. Roszczenia Zamawiającego dotyczące zwrotu wydatków ponoszonych w związku z działaniem naprawczym, szczególnie koszty transportu, przejazdu, pracy i materiału, są wykluczone, o ile wydatki te wzrosną, ponieważ przedmiot dostawy został później przeniesiony do innej lokalizacji niż siedziba Zamawiającego, chyba że przeniesienie wynika z użytkowania zgodnego z przeznaczeniem.
 9. Roszczenia regresu Zamawiającego względem Dostawcy zgodnie z § 478 niemieckiego kodeksu cywilnego (regres przedsiębiorcy) są skuteczne tylko pod warunkiem, że Zamawiający nie dokonał ze swoim odbiorcą żadnych uzgodnień wykraczających poza ustawowe roszczenia z tytułu wad. Zakres roszczenia regresu Zamawiającego względem Dostawcy zgodnie z § 478 ust. 2 kodeksu cywilnego obowiązuje ponadto zgodnie z punktem 8.
 10. Roszczenia odszkodowawcze Zamawiającego z powodu wady fizycznej są wykluczone. Nie dotyczy to podstępnego zatajenia wady, braku przestrzegania gwarancji jakości, zagrożenia życia, ciała lub zdrowia oraz zamierzonego lub wynikającego z rażącego niedbalstwa naruszenia obowiązków Dostawcy. Powyższe postanowienia nie wiążą się ze zmianą ciężaru dowodu na niekorzyść Zamawiającego. Dalsze bądź inne roszczenia Zamawiającego niż uregulowane w art. VIII wynikające z wady fizycznej zostają niniejszym wyłączone.
 1. O ile nie dokonano odrębnych uzgodnień, Dostawca jest zobowiązany do realizacji dostawy wyłącznie w kraju miejsca dostawy, wolnej od praw własności przemysłowej i praw autorskich osób trzecich (zwanych dalej prawem ochronnym). Jeżeli osoba trzecia z powodu naruszenia praw ochronnych wniesie zasadne roszczenia względem Zamawiającego w związku z dostawami przekazanymi przez Dostawcę, wykorzystywanymi zgodnie z umową, Dostawca odpowiada wobec Zamawiającego w ramach terminu określonego w art. VIII pkt 2 w następujący sposób:
  a) Dostawca, według własnego uznania, na własny koszt uzyska dla określonych dostaw prawo użytkowania umożliwiające mu zmianę przedmiotowych dostaw w taki sposób, aby nie powstało naruszenie prawa ochronnego, lub dokona ich wymiany. Jeśli Dostawca nie ma możliwości podjęcia takich działań na odpowiednich warunkach, Zamawiającemu przysługują ustawowe prawa do odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny.
  b) Obowiązek Dostawcy w zakresie roszczeń odszkodowawczych reguluje art. XII.
  c) Powyżej wskazane obowiązki Dostawcy pozostają w mocy tylko wtedy, gdy Zamawiający bezzwłocznie poinformuje Dostawcę w formie pisemnej o roszczeniach osób trzecich, nie uzna naruszenia a wszelkie działania obronne i negocjacje ugodowe będą zastrzeżone dla Dostawcy. Jeśli Zamawiający zaprzestanie korzystania z przedmiotu dostawy w celu zmniejszenia rozmiarów szkody lub z innych ważnych powodów, jest on zobowiązany wskazać podmiotowi trzeciemu na fakt, że zaprzestanie korzystania nie wiąże się z uznaniem naruszenia prawa ochronnego.
 2. Roszczenia Zamawiającego są wyłączone, jeśli ponosi on odpowiedzialność za naruszenie prawa ochronnego.
 3. Roszczenia Zamawiającego są także wyłączone, jeśli naruszenie prawa ochronnego zostało spowodowane przez specjalne wytyczne Zamawiającego, przez zastosowanie niemożliwe do przewidzenia przez Dostawcę lub modyfikację przedmiotu dostawy przez Zamawiającego bądź jego stosowanie w połączeniu z produktami niedostarczonymi przez Dostawcę.
 4. W przypadku naruszenia prawa ochronnego w odniesieniu do roszczeń Zamawiającego określonych w punkcie 1a) w pozostałym zakresie odpowiednie zastosowanie znajdują także postanowieniom art. VIII pkt 4, 5 i 9.
 5. W razie występowania innych wad prawnych odpowiednie zastosowanie znajdują postanowienia art. VIII.
 6. Dalsze lub inne niż określone w art. IX roszczenia Zamawiającego względem Dostawcy i wykonawców jego zobowiązań z tytułu wady prawnej zostają wyłączone.
 1. Wykonanie zapisów umowy następuje z zastrzeżeniem, że nie występują żadne przeszkody wynikające z przepisów niemieckich, amerykańskich oraz innych przepisów krajowych obowiązujących na terytorium UE lub przepisów międzynarodowych prawa stosunków gospodarczych, a także embarga bądź inne sankcje lub okoliczności (np. siła wyższa).
 2. Zamawiający jest zobowiązany do dostarczenia wszelkich informacji i dokumentacji, wymaganych do wywozu, przewozu lub przywozu.
 1. Jeżeli zrealizowanie dostawy jest niemożliwe, Zamawiający ma prawo zażądać odszkodowania, chyba że Dostawca nie jest odpowiedzialny za niemożność realizacji zlecenia. Obejmuje to między innymi, lecz nie wyłącznie, przypadki, o których mowa w art. IV.2. Roszczenie odszkodowawcze Zamawiającego ogranicza się jednak w przypadku obowiązku przejęcia odpowiedzialności do 10% wartości tej części dostawy, która z powodu niemożności realizacji nie może być wykorzystana w określonym celu. Ograniczenie to nie ma zastosowania w przypadkach odpowiedzialności za działanie umyślne, rażące niedbalstwo lub narażenie życia, uszkodzenia ciała bądź rozstrój zdrowia; nie wiąże się to ze zmianą ciężaru dowodu na niekorzyść Zamawiającego. Prawo Zamawiającego do odstąpienia od umowy pozostaje nienaruszone.
 2. Jeśli zdarzenia w rozumieniu art. IV pkt 2 a) do d) znacząco zmieniają ekonomiczne znaczenie lub zawartość dostawy lub w sposób znaczący oddziałują na pracę Dostawcy, umowa zostanie dostosowana w dobrej wierze i przy uwzględnieniu interesów obydwu stron. Jeśli jest to nieracjonalne z ekonomicznego punktu widzenia, Dostawca zachowuje prawo do odstąpienia od umowy. Powyższe postanowienie znajduje również zastosowanie w razie nieudzielenia niezbędnych zezwoleń na wywóz bądź braku możliwości ich wykorzystania. Jeśli Dostawca chce skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, po określeniu skali zdarzenia, ma on obowiązek bezzwłocznie powiadomić o tym Zamawiającego, nawet wówczas, gdy wcześniej uzgodniono z nim wydłużenie czasu dostawy.
 1. Jeśli w Ogólnych Warunkach Handlowych nie dokonano odrębnych ustaleń, wykluczone są roszczenia odszkodowawcze Zamawiającego, niezależnie od przyczyny prawnej, zwłaszcza będące skutkiem naruszenia obowiązków wynikających ze stosunku zobowiązaniowego oraz niedozwolonego działania.
 2. Powyższe nie znajduje zastosowania, jeśli powstaje odpowiedzialność:
  a) zgodnie z ustawą o odpowiedzialności za produkt,
  b) w razie działania umyślnego,
  c) w razie rażącego niedbalstwa właścicieli, przedstawicieli ustawowych lub kadry kierowniczej,
  d) w razie podstępu,
  e) w razie nieprzestrzegania przejętej gwarancji,
  f) z powodu zawinionego narażenia życia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, lub
  g) z powodu zawinionego naruszenia istotnych obowiązków wynikających z umowy.
  Roszczenie odszkodowawcze za naruszenie istotnych obowiązków wynikających z umowy jest jednak ograniczone do zazwyczaj ujmowanej w umowach, dającej się przewidzieć szkody, o ile nie występuje inny ze wskazanych powyżej przypadków.
 3. Powyższe postanowienia nie wiążą się ze zmianą ciężaru dowodu na niekorzyść Zamawiającego.
 1. Jeśli Zamawiający jest podmiotem gospodarczym (kupcem), jedynym sądem właściwym miejscowo do rozstrzygania wszelkich sporów wynikających bezpośrednio lub pośrednio z niniejszego stosunku umownego jest siedziba Dostawcy. Dostawca ma jednak także prawo do złożenia powództwa przed sądem właściwym dla siedziby Zamawiającego.
 2. Niniejsza umowa podlega przepisom prawa niemieckiego, z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG), i zgodnie z nimi winna być interpretowana.

Tutaj można również pobrać nasze Ogólne Warunki Handlowe BBC Cellpack GmbH.

W przypadku sporu dotyczącego interpretacji postanowienia niniejszych warunków w wersji angielskiej, pierwszeństwo ma wersja niemiecka.

Ogólne warunki handlowe Cellpack AG (angielski)

The present General Terms of Delivery shall apply if their applicability has been expressly stipulated by either the offer or the confirmation of the order. Terms and conditions of the Buyer shall apply only if and to the extent they have been expressly accepted by the Supplier in writing.

Offers that do not stipulate an acceptance period shall not be binding.

The contract of delivery is deemed to have been concluded once the Supplier, after having received an order, has confirmed the same in writing.

For the extent and execution of a delivery the tenor of the confirmation of the order shall be decisive. Any performance that is not defined in the confirmation of the order shall be charged for separately.

Save as provided otherwise, prospectuses and catalogues shall not be binding. Data contained in technical documents shall be binding on the Supplier only if expressly guaranteed.

Prices indicated are, as a rule, net prices, ex works, packing excluded, in freely disposable Swiss francs, without any deductions allowed. All incidental expenses, such as freight charges, insurance premiums, expenses relating to export, import, transit and other permits, as well as authentication, shall be assumed by the Buyer. The same applies for any kind of taxes, charges, customs duties and other duties, which shall likewise be assumed by the Buyer. The Supplier reserves the right to adjust prices if, within the period of time from the moment the offer was made and the moment delivery is executed in compliance with the stipulated term, either the wage rates or the cost of material were to vary. This adjustment of prices shall be made in accordance with the price escalator clause defined by VSM (the Swiss Association of Machinery Manufacturers).

Payments shall be made in compliance with terms stated on the invoices. The dates of payment shall also be observed even if transport, delivery, installation, putting into operation, or acceptance of products supplied are delayed or prevented due to reasons beyond Supplier's control. The Buyer shall not withhold - in full or in part - payment of an invoice on account of complaints, claims or counterclaims raised by the Buyer and not recognized by the Supplier. If the Buyer is in default with respect to the agreed terms of payment, he shall be liable, without reminder, to pay default interest, from the agreed date of maturity, at the rate prevailing at Buyer's domicile, but not less than 6 % p.a. Payment of default interest shall not, however, release the Buyer from his contractual obligations to pay.

The Supplier shall remain the owner of all products supplied until he has received payment in full of the agreed amount. The Buyer undertakes to contribute to such efforts as are required with a view to safeguarding Supplier's property. The Buyer herewith authorizes the Supplier to have said reservation of title registered without his cooperation being required.

The agreed delivery period shall start on conclusion of the contract, provided all administrative formalities, such as import permits and permits to transfer funds have been completed and payments and securities made available at the moment the order is placed (if an agreement to this effect had been concluded) and all essential points of a technical nature settled. The delivery period shall be deemed to have been observed if, on its expiry, the products to be supplied are ready to be collected by the Buyer at Supplier's works. The delivery period is reasonably extended in the event of circumstances amounting to force majeure, which the Supplier, in spite of using the required care, is unable to overcome, or if the Buyer is in delay of performance with respect to any of his contractual obligations, in particular if he fails to comply with terms of payment. A contractual penalty to be paid in the event of delayed delivery must be made the object of a separate agreement in writing. If a substitute delivery is made, the Buyer cannot claim payment of the contractual penalty. The Buyer shall not be entitled to raise a claim for compensation of damage suffered, or terminate the Contract on account of the delay in delivery.

Supplied  Insofar as this is customary, products to be supplied shall be examined by the Supplier during the process of manufacturing, or prior to delivery, respectively. If the Buyer requests additional examinations to be conducted, a written agreement to this effect shall have to be concluded and costs relating to such examinations shall be at Buyer's expense. The Buyer shall examine the products delivered within ten (10) days after having received them and notify the Supplier immediately and in writing in the event of defects, pointing out to him all relevant particulars. If the Buyer fails to so notify, the products supplied are deemed to have been accepted. If the Buyer wishes examinations preceding acceptance to be conducted, such examinations shall be agreed on in writing. If examinations preceding acceptance cannot be conducted within the prescribed time on account of reasons the Supplier is not responsible for, the products to be supplied are deemed to have the characteristics whose existence the examination was to confirm. The Buyer shall not be entitled to raise any further claims based on faulty delivery; he shall, in particular, not have a claim for damages nor have the right to terminate the Contract.

Save as provided otherwise, expenses relating to packing shall be charged to the Buyer separately and packing material is not taken back by the Supplier. If packing material has been marked as being the property of the Supplier, the Buyer shall have to return such packing material to the Supplier, postage/freight paid, to the place of departure of the products supplied.

Benefit and risk shall pass to the Buyer the moment the products to be supplied have been singled out for delivery to the Buyer, unless Supplier and Buyer have made special arrangements for delivery in accordance with provisions of Incoterms. If delivery is delayed or rendered impossible in consequence of reasons the Supplier does not have to answer for, the products concerned shall be stored at Buyer's risk and expense.

Any special requests as to delivery or insurance must be made known to the Supplier by the Buyer in due course. Save as provided otherwise, transport shall be effected at Buyer's risk and expense. Complaints relating to transport shall be notified by the Buyer to the last carrier immediately on receipt of the delivery or the respective documents.

The Supplier is liable to the Buyer for the quality of his products. The Supplier undertakes to either repair or replace forthwith - at his discretion - upon Buyer's written demand, all parts of which it can be demonstrated that they have become defective or unfit for use on account of faulty material or conception, or imperfection in the execution. Replaced parts shall become the property of the Supplier. The Buyer shall not be entitled to raise any further claims on account of insufficient performance, in particular claims for compensation of damage suffered. A rescission of the Contract and a reduction of the purchase price are likewise excluded. The Supplier only assumes such expenses as are incurred by him in relation with repairing or replacing defective parts in his workshop. If any acts or omissions on the part of the Buyer or his auxiliary staff entail personal injury or damage to property belonging to third parties, and if the Supplier is held liable for such injury or damage caused, the Supplier shall be entitled to have recourse against the Buyer.

Venue for both Buyer and Supplier shall be the place of the Supplier's registered office. The Supplier, however, shall be entitled to bring action against the Buyer also at the place of Buyer's registered office. This contractual relationship is governed by Swiss substantive law. The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods of April 11, 1980, shall not apply.