Skip to main content

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Behr Bircher Cellpack BBC Benelux B.V.

 1. Voor de juridische relatie tussen leverancier en besteller in samenhang met de levering van producten en/of diensten door de leverancier (hierna kortweg aan te duiden als: leveringen) zijn uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing. De Algemene Voorwaarden van besteller zijn uitsluitend van toepassing als de leverancier daarmee expliciet schriftelijk heeft ingestemd. Voor de omvang van de leveringen zijn de wederzijdse en onderling overeenstemmende schriftelijke verklaringen van beide partijen maatgevend.
 2. Alle kostenramingen, tekeningen en andere documenten (hierna kortweg aan te duiden als: documentatie) zijn onderworpen aan de aan de leverancier toekomende eigendomsrechten resp. auteursrechten. De leverancier kan die rechten zonder enige beperkingen geldend maken. De documentatie mag uitsluitend na vooraf verkregen toestemming van de leverancier ter kennis van derden worden gebracht en moet, als de leverancier geen opdracht ontvangt, op eerste verzoek van de leverancier per omgaande worden geretourneerd. Artikel 1 en artikel 2 gelden eveneens voor documentatie van besteller. Deze mag echter aan derden toegankelijk worden gemaakt als de leverancier aan die derden toegelaten of toelaatbare leveringen heeft overgedragen.
 3. Voor standaard software of firmware kan besteller geen aanspraak maken op het exclusieve gebruiksrecht voor de versie met de overeengekomen kenmerken die in ongewijzigde vorm op de overeengekomen apparaten of toestellen aanwezig is. Besteller mag zonder expliciete overeenkomst een duplicaat van de standaardsoftware als reserve-exemplaar aanmaken.
 4. Leveringen in gedeelten zijn toegestaan mits acceptatie daarvan redelijkerwijs van de besteller verwacht mag worden.
 5. Het begrip "Aanspraak op schadevergoeding" in deze Algemene Voorwaarden omvat tevens de aanspraak op vergoeding van vergeefs gemaakte kosten.
 1. De prijzen gelden onder bijtelling van de actueel geldende wettelijk bepaalde omzetbelasting.
 2. De rechten en plichten van de leverancier en van de besteller met betrekking tot de levering en de overdracht van de goederen gelden in overeenstemming met de INCOTERMS 2020, clausule afhankelijk van de overeengekomen conditie (zoals EXW, DDP etc.)
 3. Betalingen van de besteller worden binnen 30 dagen zonder aftrek gedaan, betalingen dienen uitsluitend op de door de leverancier aangegeven bankrekeningen te worden overgemaakt en hebben slechts in dat geval een bevrijdende werking. Op de risico’s van “cyber crime” wordt uitdrukkelijk gewezen.
 4. Besteller kan uitsluitend verrekenen met niet-betwiste of in een gerechtelijk vonnis erkende vorderingen.mutbare Härte für eine Partei darstellen würde.
 1. De levering vindt plaats onder eigendomsvoorbehoud. Het voorwerp van levering (goederen onder eigendomsvoorbehoud, kortweg: voorbehoudsgoederen) blijft eigendom van de leverancier tot het moment dat alle uit de zakelijke relatie aan leverancier toekomende vorderingen door besteller zijn voldaan. De leverancier zal – indien en voor zover de waarde van alle zekerheden die aan de leverancier toekomen meer dan 20% hoger is dan de hoogte van alle door de zekerheden gedekte vorderingen – op verzoek van besteller een overeenkomstig deel van de gestelde zekerheden vrijgeven. De leverancier heeft daarbij de keuze tussen vrijgave van de diverse zekerheden.
 2. Zolang er sprake is van goederen onder eigendomsvoorbehoud mag besteller deze goederen niet verpanden noch de gestelde zekerheden cederen en is doorverkoop uitsluitend toegestaan aan wederverkopers in het kader van hun gebruikelijke zakelijke activiteiten en uitsluitend onder het beding dat de wederverkoper van zijn klanten betaling ontvangt of he voorbehoud maakt dat het eigendom pas op de klant overgaat als die aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 3. Verkoopt besteller goederen door die onder het door de leverancier gestelde eigendomsvoorbehoud vallen, dan cedeert hij nu al bij wijze van zekerheid de vorderingen die hij in de toekomst op zijn klant zal hebben en die voortvloeien uit die doorverkoop inclusief alle nevenrechten - waaronder eventuele gesaldeerde vorderingen - aan zijn leverancier zonder dat daarvoor nadere specifieke verklaringen nodig zijn. Worden de voornoemde voorbehoudsgoederen samen met andere voorwerpen doorverkocht zonder dat voor die voorbehoudsgoederen een specifieke aparte prijs werd overeengekomen, dan cedeert besteller het relevante deel van de totale vordering aan de leverancier, waarbij het relevante deel overeenkomt met de door de leverancier gefactureerde prijs voor de betreffende voorbehoudsgoederen
 4. a) Het is besteller toegestaan voorbehoudsgoederen te verwerken of te vermengen dan wel te verbinden met andere voorwerpen. Deze verwerking geschiedt ten gunste van de leverancier. Besteller neemt de daarbij ontstane nieuwe zaak voor de leverancier in bewaring en handelt daarbij als een goed koopman. De nieuwe zaak valt onder de bepalingen voor "goederen onder eigendomsvoorbehoud".
  b) Leverancier en besteller zijn het er nu al over eens dat – in geval van verbinding of vermenging met andere goederen die niet aan de leverancier toebehoren – de leverancier in elk geval mede-eigenaar wordt van de nieuwe zaak. Het aandeel volgt uit de verhouding tussen de waarde van de verbonden of vermengde voorbehoudsgoederen en de waarde van de overige goederen, waarbij waarden worden gehanteerd zoals die golden op het moment van verbinding of vermenging. De nieuwe zaak valt in dit opzicht onder de bepalingen voor "goederen onder eigendomsvoorbehoud".
  c) De regeling betreffende een cessie van de vordering, zoals gesteld in artikel 3, geldt eveneens voor de nieuwe zaak. De cessie geldt echter slechts tot de hoogte van het bedrag dat overeenkomt met de door de leverancier gefactureerde waarde van de verwerkte, verbonden of vermengde voorbehoudsgoederen.
  d) Verbindt besteller de voorbehoudsgoederen met grondstukken of roerende goederen, dan cedeert hij, zonder dat daarvoor nadere specifieke verklaringen nodig zijn, ook zijn vordering die hem als vergoeding voor de verbinding toekomt, inclusief alle nevenrechten, bij wijze van zekerheid aan de leverancier en wel voor een bedrag dat de verhouding tussen de waarden van de verbonden voorbehoudsgoederen tot de waarden van de overige verbonden goederen weerspiegelt, waarbij waarden worden gehanteerd zoals die golden op het moment van verbinding.
 5. Tot het moment van herroeping is besteller bevoegd de door hem gecedeerde vorderingen uit de wederverkoop te incasseren. De leverancier heeft het recht de machtiging tot incassering door besteller om belangrijke redenen te herroepen, in het bijzonder in het geval van betalingsachterstand, uitblijvende betalingen, inroepen van surseance, een wisselprotest of andere met reden omklede aanwijzingen voor een te grote schuldenlast of dreigende insolventie van besteller. Bovendien kan de leverancier na voorafgaande aanmaning en onder aanzegging van een aangemeten termijn de cessie van zekerheden openbaar maken, de gecedeerde vorderingen opeisen en de openbaarmaking van de cessie van de zekerheden door de besteller jegens de klant verlangen.
 6. Besteller moet de leverancier onverwijld in kennis stellen als sprake is van verpanding, inbeslagneming of andere beschikkingen of ingrepen door derden. Wanneer de leverancier daarvoor een gerechtvaardigd belang kan aantonen, moet besteller de leverancier per omgaande de voor het geldend maken van zijn rechten jegens de klant de daarvoor benodigde gegevens verstrekken en de daarvoor vereiste bescheiden overhandigen.
 7. In geval van plichtsverzuim door besteller, in het bijzonder bij betalingsverzuim, heeft de leverancier na het zonder resultaat verstrijken van een aan besteller opgelegde aangemeten betaaltermijn het recht om terug te treden uit de overeenkomst. De wettelijke bepalingen betreffende de noodzaak tot het stellen van een termijn blijven hierdoor onverlet. Besteller is verplicht tot afgifte. In geval van terugname resp. inroeping van het eigendomsvoorbehoud of van de verpanding van de voorbehoudsgoederen door leverancier is geen sprake van terugtreding uit de overeenkomst tenzij de leverancier expliciet verklaart daaruit te zullen terugtreden.
 1. Het naleven van leveringstermijnen veronderstelt de tijdige ontvangst van alle door besteller aan te leveren documentatie, de vereiste vergunningen en vrijgaven, in het bijzonder van tekeningen, evenals de naleving van de overeengekomen betalingsvoorwaarden en overige verplichtingen door de besteller. De termijnen worden op redelijke wijze verlengd als niet tijdig aan deze voorwaarden wordt voldaan. Dit geldt niet als de leverancier voor de vertraging verantwoordelijk is.
 2. De termijnen worden eveneens op redelijke wijze verlengd als het niet naleven van termijnen te herleiden is
  a) tot overmacht, zoals, zij het niet uitsluitend, in geval van mobilisatie, oorlog, epidemieën, door de overheid opgelegde leveringsbeperkingen, materiaal- en productschaarste, terrorisme, oproer of soortgelijke gebeurtenissen (bijvoorbeeld staking, uitsluiting)
  b) tot virusaanvallen of soortgelijke aanvallen door derden op het IT-systeem van de leverancier, voor zover deze plaatsvonden ondanks naleving van de gebruikelijke zorgvuldigheid met betrekking tot getroffen veiligheidsmaatregelen.
  c) tot belemmeringen op basis van de Nederlandse, Duitse, Amerikaanse (in de zin van de Verenigde Staten van Noord-Amerika) evenals overige toepasselijke nationale, EU- of internationale wet- en regelgevingen voor de buitenlandse handel of op basis van andere omstandigheden waarvoor de leverancier niet verantwoordelijk kan worden gehouden of
  d) tot een niet tijdige of correcte levering aan de leverancier. De leverancier wordt ontheven van zijn leveringsverplichting, indien de omstandigheid waarvoor de leverancier verantwoordelijk is, meer dan vier (4) weken duurt.
 3. Raakt de leverancier in verzuim, dan kan besteller indien en voor zover hij aannemelijk maakt dat hierdoor voor hem schade is ontstaan, een schadeloosstelling verlangen van 0,5% voor elke volle week verzuim, in totaal echter maximaal 5% van de prijs voor de leveringen die hij als gevolg van het verzuim niet zoals beoogd kon gebruiken.
 4. Uitgesloten zijn zowel aanspraken van besteller op schadevergoeding wegens vertraagde levering alsook aanspraken op schadevergoeding in plaats van de levering die de in artikel 3 genoemde limieten te boven gaan, ook na het verstrijken van een eventueel aan de leverancier gegunde leveringstermijn. Dit geldt niet voor zover er sprake is van niet uit te sluiten aansprakelijkheid in gevallen van opzet, grove nalatigheid of gevallen van overlijden, lichamelijk letsel of gezondheidsschade. Besteller kan uitsluitend uit een overeenkomst terugtreden binnen het kader van de wettelijke bepalingen, als de leverancier verantwoordelijk is voor de vertraging van een levering. Aan voornoemde regelingen is geen omkering van de bewijslast ten nadele van de besteller verbonden.
 5. Besteller is verplicht op verlangen van de leverancier binnen een passende termijn te verklaren of hij wegens de vertraging van de levering uit de overeenkomst wil terugtreden of dat hij vasthoudt aan uitvoering van de levering.
 6. Wordt verzending of bezorging op wens van besteller langer opgehouden dan een maand na kennisgeving van de gereedheid voor verzending, dan kan aan de besteller voor elke nadien aangevangen maand een opslagvergoeding in rekening worden gebracht ter hoogte van 0,5% van de prijs van het voorwerp van die levering met een maximum van 5% in totaal. Het staat de contractpartijen vrij bewijs te leveren voor hogere of lagere opslagkosten.
 1. Het risico gaat over op de besteller conform INCOTERMS 2020 clausule en afhankelijk van de overeengekomen conditie (zoals DDP, EXW etc)
 2. Het risico gaat eveneens op besteller over als verzending, bezorging, de aanvang resp. de uitvoering van de opstelling of montage, de overname in de eigen bedrijfsvoering of het proefbedrijf wordt vertraagd om redenen waarvoor besteller verantwoordelijk is, of als besteller om andere redenen verzuimt de goederen te accepteren.
 1. Indien en voor zover niet anders is overeengekomen, is de leverancier alleen in het land van de plaats van levering verplicht de levering vrij van beschermde commerciële rechten en auteursrechten van derden (hierna: intellectueel eigendomsrecht) te verrichten. Indien en voor zover derden vanwege een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten als gevolg van door de leverancier verrichte, contractueel benutte leveringen gerechtvaardigde aanspraken geldend maakt jegens de besteller, is de leverancier aansprakelijk jegens de besteller op basis van de in artikel VIII lid 2 bepaalde termijn en wel als volgt:
  a) De leverancier zal naar eigen keuze en op eigen kosten een gebruiksrecht verwerven of het geleverde zodanig modificeren dat niet langer inbreuk wordt gemaakt op de intellectuele eigendomsrechten van die derden, of hij zal het geleverde omwisselen. Is dit onder redelijke voorwaarden niet mogelijk voor de leverancier, dan heeft besteller wettelijk het recht om terug te treden uit de overeenkomst of een verlaging van de vergoeding te verlangen.
  b) De verplichting van de leverancier schade te vergoeden is gebaseerd op het gestelde in artikel XII.
  c) De hierboven genoemde verplichtingen van de leverancier zijn slechts van toepassing mits besteller de leverancier per omgaande schriftelijk informeert over de door derden geldend gemaakte aanspraken, een inbreuk niet erkent en aan de leverancier alle maatregelen voorbehouden blijven om verweer te voeren of over een schikking te onderhandelen. Staakt besteller het gebruik van het geleverde om redenen van schadebeperking of om andere gewichtige redenen, dan is hij verplicht de derde partij erop attent te maken dat het staken van het gebruik geen erkenning inhoudt van enige inbreuk op beschermde eigendomsrechten.
 2. Aanspraken van besteller zijn uitgesloten, indien hij zelf aansprakelijk is voor een inbreuk op beschermde eigendomsrechten.
 3. Aanspraken van besteller zijn voorts uitgesloten indien en voor zover de inbreuk op beschermde eigendomsrechten door bijzondere instructies of specificaties van de besteller werd veroorzaakt, als de inbreuk ontstond door een door de leverancier nie voorzienbare toepassing of als de inbreuk werd veroorzaakt doordat besteller de levering modificeerde of deze samen met niet door de leverancier geleverde producten werd toegepast.
 4. In geval van inbreuk op beschermde eigendomsrechten gelden voor de in artikel 1a) geregelde aanspraken van de besteller verder de bepalingen in artikel VIII lid 4, lid 5 en lid 9.
 5. In geval van andere rechtsgebreken gelden de bepalingen zoals beschreven in artikel VIII.
 6. Verdergaande of andere dan de in dit artikel IX geregelde aanspraken van besteller jegens de leverancier en door de leverancier ingeschakelde partijen wegens rechtsgebreken zijn uitgesloten.
 1. De vervulling van de overeenkomst is onderworpen aan het voorbehoud dat er geen sprake is van belemmeringen op basis van Nederlandse, Duitse, Amerikaanse (in de zin van de Verenigde Staten van Noord-Amerika) of andere toepasselijke nationale, EU- of internationale voorschriften onder het internationale handelsrecht en dat er geen sprake is van embargo's, andere handelssancties of omstandigheden (zoals overmacht), die een vervulling belemmeren.
 2. Besteller is verplicht alle informatie en bescheiden te verstrekken die nodig zijn om te kunnen exporteren, transporteren resp. importeren.
 1. Mocht een levering onmogelijk blijken, dan heeft besteller het recht schadevergoeding te verlangen, tenzij de leverancier niet aansprakelijk is voor het feit dat levering niet mogelijk is. Dit omvat, zij het niet uitsluitend, de in art. IV 2. genoemde gevallen. De aanspraak van besteller op schadevergoeding blijft echter in het geval dat verantwoordelijkheid moet worden aanvaard, beperkt tot 10% van de waarde van dat deel van de levering, dat vanwege de niet mogelijke levering niet kan worden gebruikt zoals beoogd. Deze beperking geldt niet bij aansprakelijkheid in gevallen van opzet, grove nalatigheid of gevallen van overlijden, letsels of gezondheidsschade. Hieraan is geen omkering van de van bewijslast ten nadele van besteller verbonden. Het recht van besteller uit de overeenkomst terug te treden blijft hierdoor onverlet.
 2. Indien en voor zover gebeurtenissen als bedoeld in artikel IV lid 2a t/m 2d het economische belang of de inhoud van de levering aanzienlijk doen veranderen of een aanzienlijke invloed hebben op de bedrijfsvoering van de leverancier, dan wordt de overeenkomst in goed onderling overleg aangepast. Indien en voor zover dit economisch niet doenlijk is, heeft de leverancier het recht uit de overeenkomst terug te treden. Hetzelfde geldt als de vereiste exportvergunningen niet worden verleend of niet bruikbaar blijken. Wil hij gebruik maken van dit recht tot terugtreden, dan moet hij na kennis te hebben genomen van de effecten van de gebeurtenis de besteller daa rover per omgaande informeren en uiteraard ook dan, wanneer hij in eerste instantie met besteller een verlenging van de leveringstermijn was overeengekomen.
 1. Indien en voor zover in deze Algemene Voorwaarden niets anders is geregeld, zijn aanspraken van besteller op schadevergoeding, om welke wettelijke reden dan ook, uitgesloten en wel in het bijzonder aanspraken die bij een inbreuk op verplichtingen voortvloeiend uit de schuldverhouding en uit onrechtmatige daad.
 2. Dit geldt in geval van onderstaande aansprakelijkheden:
  a) op basis van de wet op de productaansprakelijkheid,
  b) bij opzet,
  c) bij grove nalatigheid van eigenaren, wettelijke vertegenwoordigers of leidinggevenden,
  d) bij arglist,
  e) bij het niet nakomen van een afgegeven garantie,
  f) wegens verwijtbare schending van lijf, leven of gezondheid, of
  g) wegens verwijtbare inbreuken op essentiële contractuele verplichtingen.
  De aanspraak op schadevergoeding voor inbreuk op essentiële contractuele verplichtingen blijft echter beperkt tot de voor de overeenkomst kenmerkende voorzienbare schade, indien en voor zover er geen sprake is van een van de overige bovengenoemde gebeurtenissen.
 3. Aan bovengenoemde regelingen is geen omkering van de bewijslast ten nadele van besteller verbonden.
 1. Als besteller een koopman is, geldt bij alle uit de contractuele verhouding direct of indirect voortvloeiende geschillen de rechtbank voor de vestigingsplaats van de leverancier als bevoegde rechtbank. De leverancier heeft overigens ook het recht rechtsvorderingen te stellen in de plaats waar besteller gevestigd is.
 2. Deze overeenkomst, inclusief de toelichting daarop, is onderworpen aan het Nederlands recht.

Onze algemene voorwaarden van Behr Bircher Cellpack BBC Benelux B.V. kunnen ook hier worden gedownload.​​​​​​​

In geval van een geschil over de interpretatie van een bepaling van deze voorwaarden in de Engelse versie, prevaleert de Duitse versie.

Cellpack AG General Terms and Conditions (engels)

Only the present terms and conditions shall apply to the legal relationship between Cellpack AG, Villmergen (hereinafter: Supplier) and a customer (“Customer”). Customer’s terms and conditions and / or stipulations deviating from these present terms and conditions shall only apply if Supplier has expressly consented to them in writing.

 1. Unless otherwise agreed, all prices are in Swiss francs plus applicable VAT.
 2. Unless otherwise expressly agreed, all deliveries are EXW Cellpack AG, Anglikerstrasse 99, CH-5612 Villmergen (INCOTERMS 2020).
 3. Unless otherwise agreed, Customer shall make payments without deduction and within thirty (30) days. Payments may only be made to bank accounts named by Supplier; only such payments shall discharge of debt. Dangers of "cyber crime" are expressly reminded. Should Customer receive bank details other than usual ones, he shall immediately report this to his usual Supplier’s contact before making any payment.
 4. Claims may only be set off against undisputed or statutory claims.
 5. In the event of late payment, default interests of eight per cent per year (8% p.a.) will be due from the 31st day following the invoice date, without a need for reminder
 1. Supplier claims retention of title for all deliveries. All delivered goods remain Supplier’s sole and unlimited property until paid for in full. Supplier is authorized to seek entry of retention of title in respective official registers.
 2. In case of justified doubts regarding Customer’s solvency, Supplier may request securities or concurrent payments aligned with deliveries. In case Customer should not comply with this request within a reasonable period defined by Supplier, Supplier may demand immediate payment of the total price or impose, immediately, a contractual penalty of 10% of the total price, in conjunction with a binding, enforceable payment plan.
 3. Until full payment has been made, Customer is held to insure all delivered goods against theft, breakage, fire, water damage and comparable risks, with Supplier designated as beneficiary.
 1. Supplier shall be entitled to make partial deliveries.
 2. In case deadlines for deliveries cannot be met due to:
  a) Force Majeure, including but not limited to, mobilization, war, epidemics, direct or indirect impact of official orders, material and product shortages, acts of terrorism, rioting or similar events (e.g. strike, lockout),
  b) virus and other attacks by third parties on Supplier’s IT system, insofar such occurred despite compliance with usual protective care measures,
  c) obstacles due to Swiss, US and/or other applicable national, EU or international regulations on foreign trade law, or due to other circumstances not attributable to Supplier,
  d) delayed, incomplete and/or non-conform delivery to Supplier,
  e) missing information and/or required actions by Customer,
  all agreed deadlines shall extent in an appropriate manner, without placing Supplier into delay of delivery.
  Supplier shall be released from performance obligations if such hindering circumstance, not attributable to Supplier, continues for more than four (4) weeks, without interruption.
 3. Should Supplier be in delay in an attributable manner, Customer may claim suffered credibly proven damage if such damage results from the delay. Such compensation shall be, for each completed week of delay, half a percent (0.5%), but, in total, not more than five per cent (5%) of the purchase price, and only for the part of the deliveries directly affected.
 4. Should shipment or delivery, upon Customer’s request, be delayed for more than one (1) month after readiness for shipping has been notified, Supplier may charge Customer storage fees amounting to half a per cent (0.5%) of delivery items’ price for each additional month or part thereof, up to a maximum of five per cent (5%). Proof of higher or lower storage costs remains unaffected.
 1. Risk transfers to Customer with the submission of the “ready to ship” notification. Without written notification, the risk is transferred to the carrier at handover.  
 2. In case of delays attributable to Customer, risk transfers the moment Customer falls into default of acceptance.
 1. Safe of any deviating written agreement, claims for material defects shall become statute-barred after twelve (12) months following the transfer of risk, unless mandatory law stipulates a longer period. For replaced or repaired goods, the warranty period is six (6) months provided the period for originally delivered goods has already expired.
 2. Notices of defects by the customer must be made immediately and in writing (letter, fax or e-mail). Customer shall carefully check and review all received goods and shall notify Supplier in writing of any defects, but no later than seven (7) calendar days after receipt of the goods. In case Customer does not submit a complete and timely notification of defects, delivered goods are deemed to be free of defects, unless otherwise foreseen by mandatory statutory provisions. If the defect is not reported and / or the Supplier is not given sufficient opportunity to rectify defects, warranty rights shall expire.
 3. Supplier will, at Supplier’s choice and as quickly as possible, either replace defective goods or repair the defect. If such fails, Customer may withdraw from the contract or reduce the remuneration in accordance with the proven disadvantage suffered by the defect. All Customer’s warranties under this article are final, unless otherwise stipulated by law.
 4. The following circumstances are excluded from the warranty – unless otherwise stipulated by law: insignificant defects, defects as a result of excessive, improper, faulty, negligent use of the delivered goods, repair attempts by Customer or third parties which have not been approved priorly by Supplier, disadvantages of any kind going beyond the defect itself, lack of defect notification, expiry of the warranty period as well as any and all circumstances beyond Supplier’s influence or not attributable to him.
 5. Furthermore, claims for damages of whatever kind and for whatever reason are excluded, unless mandatory law stipulates otherwise. In particular, the following shall be excluded, and always within the boundaries of mandatory law, including but not limited to: financial losses such as loss of income, profit, orders; limits of use, production downtimes, waiting costs, loss or damage of materials or products, system downtimes or delays, loss of goodwill, loss of immaterial assets, actions and omissions by vicarious agents and/or other auxiliary persons, claims for damages or contractual penalties from third parties towards the Customer, contractual liability obligations towards third parties , recourse claims, recall costs, expenses for the assertion of rights, taxes, customs duties and other charges, other financial or economic losses or damage, whether direct, indirect or consequential, and based upon whatever basis or theory, as well as any other atypical or accidental damage caused, incurred or arising.
 1. The fulfilment of Supplier’s obligations is subject to the absence of obstacles due to Swiss, US or other applicable national, EU or international regulations of foreign trade law, as well as the absence of embargoes, other sanctions or circumstances (e.g. Force Majeure).
 2. Customer is obliged to provide all information and documents that are required for export, shipment or import.
 1. Supplier ensures that all applicable statutory provisions on the protection of confidential information are observed. Customer is obliged apply the same degree of care in his sphere of influence.
 2. To the protection of personal data applicable legal requirements shall apply. Insofar Supplier processes personal data outside of Switzerland, according protective measures as stipulated by applicable mandatory law will be taken. Corresponding obligations apply to Customer with respect to his actions.
 1. All images and texts used by the Supplier (including, but not limited to, photos, videos, logos, websites, catalogues, technical descriptions and instructions for use) are Supplier’s property or Supplier is authorized to their commercial use based upon specific titles (license or other usage rights). The same holds true to the delivered goods themselves.
 2. Regardless of whether such property and/or commercial use rights are registered or not, only the Supplier is authorized to use them. Any use by third parties requires Supplier’s prior written consent. The contractual relationship between the parties does not constitute such consent.
 3. Customer shall be responsible for any damage, of whatever kind suffered by the Supplier resulting from a violation of the prohibition of use, be it by the Customer or by third parties insofar as such can be attributed to Customer.
 1. The registered office of the Supplier shall be the sole place of jurisdiction for all disputes arising directly or indirectly from the contractual relationship between the parties. However, Supplier shall also be entitled to sue Customer at Customer's registered office.
 2. The contractual relationship including its interpretation shall be subject to Swiss law, excluding however its conflict-of-law provisions and the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG).