Skip to main content

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Behr Bircher Cellpack BBC Benelux B.V.

 1. Voor de juridische relatie tussen leverancier en besteller in samenhang met de levering van producten en/of diensten door de leverancier (hierna kortweg aan te duiden als: leveringen) zijn uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing. De Algemene Voorwaarden van besteller zijn uitsluitend van toepassing als de leverancier daarmee expliciet schriftelijk heeft ingestemd. Voor de omvang van de leveringen zijn de wederzijdse en onderling overeenstemmende schriftelijke verklaringen van beide partijen maatgevend.
 2. Alle kostenramingen, tekeningen en andere documenten (hierna kortweg aan te duiden als: documentatie) zijn onderworpen aan de aan de leverancier toekomende eigendomsrechten resp. auteursrechten. De leverancier kan die rechten zonder enige beperkingen geldend maken. De documentatie mag uitsluitend na vooraf verkregen toestemming van de leverancier ter kennis van derden worden gebracht en moet, als de leverancier geen opdracht ontvangt, op eerste verzoek van de leverancier per omgaande worden geretourneerd. Artikel 1 en artikel 2 gelden eveneens voor documentatie van besteller. Deze mag echter aan derden toegankelijk worden gemaakt als de leverancier aan die derden toegelaten of toelaatbare leveringen heeft overgedragen.
 3. Voor standaard software of firmware kan besteller geen aanspraak maken op het exclusieve gebruiksrecht voor de versie met de overeengekomen kenmerken die in ongewijzigde vorm op de overeengekomen apparaten of toestellen aanwezig is. Besteller mag zonder expliciete overeenkomst een duplicaat van de standaardsoftware als reserve-exemplaar aanmaken. 4. Leveringen in gedeelten zijn toegestaan mits acceptatie daarvan redelijkerwijs van de besteller verwacht mag worden. 5. Het begrip "Aanspraak op schadevergoeding" in deze Algemene Voorwaarden omvat tevens de aanspraak op vergoeding van vergeefs gemaakte kosten.
 1. De prijzen gelden onder bijtelling van de actueel geldende wettelijk bepaalde omzetbelasting.
 2. De rechten en plichten van de leverancier en van de besteller met betrekking tot de levering en de overdracht van de goederen gelden in overeenstemming met de INCOTERMS 2020, clausule afhankelijk van de overeengekomen conditie (zoals EXW, DDP etc.)
 3. Betalingen van de besteller worden binnen 30 dagen zonder aftrek gedaan, betalingen dienen uitsluitend op de door de leverancier aangegeven bankrekeningen te worden overgemaakt en hebben slechts in dat geval een bevrijdende werking. Op de risico’s van “cyber crime” wordt uitdrukkelijk gewezen.
 4. Besteller kan uitsluitend verrekenen met niet-betwiste of in een gerechtelijk vonnis erkende vorderingen.
 1. De levering vindt plaats onder eigendomsvoorbehoud. Het voorwerp van levering (goederen onder eigendomsvoorbehoud, kortweg: voorbehoudsgoederen) blijft eigendom van de leverancier tot het moment dat alle uit de zakelijke relatie aan leverancier toekomende vorderingen door besteller zijn voldaan. De leverancier zal – indien en voor zover de waarde van alle zekerheden die aan de leverancier toekomen meer dan 20% hoger is dan de hoogte van alle door de zekerheden gedekte vorderingen – op verzoek van besteller een overeenkomstig deel van de gestelde zekerheden vrijgeven. De leverancier heeft daarbij de keuze tussen vrijgave van de diverse zekerheden.
 2. Zolang er sprake is van goederen onder eigendomsvoorbehoud mag besteller deze goederen niet verpanden noch de gestelde zekerheden cederen en is doorverkoop uitsluitend toegestaan aan wederverkopers in het kader van hun gebruikelijke zakelijke activiteiten en uitsluitend onder het beding dat de wederverkoper van zijn klanten betaling ontvangt of het voorbehoud maakt dat het eigendom pas op de klant overgaat als die aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 3. Verkoopt besteller goederen door die onder het door de leverancier gestelde eigendomsvoorbehoud vallen, dan cedeert hij nu al bij wijze van zekerheid de vorderingen die hij in de toekomst op zijn klant zal hebben en die voortvloeien uit die doorverkoop inclusief alle nevenrechten - waaronder eventuele gesaldeerde vorderingen - aan zijn leverancier zonder dat daarvoor nadere specifieke verklaringen nodig zijn. Worden de voornoemde voorbehoudsgoederen samen met andere voorwerpen doorverkocht zonder dat voor die voorbehoudsgoederen een specifieke aparte prijs werd overeengekomen, dan cedeert besteller het relevante deel van de totale vordering aan de leverancier, waarbij het relevante deel overeenkomt met de door de leverancier gefactureerde prijs voor de betreffende voorbehoudsgoederen.
 4. a) Het is besteller toegestaan voorbehoudsgoederen te verwerken of te vermengen dan wel te verbinden met andere voorwerpen. Deze verwerking geschiedt ten gunste van de leverancier. Besteller neemt de daarbij ontstane nieuwe zaak voor de leverancier in bewaring en handelt daarbij als een goed koopman. De nieuwe zaak valt onder de bepalingen voor "goederen onder eigendomsvoorbehoud".
  b) Leverancier en besteller zijn het er nu al over eens dat – in geval van verbinding of vermenging met andere goederen die niet aan de leverancier toebehoren – de leverancier in elk geval mede-eigenaar wordt van de nieuwe zaak. Het aandeel volgt uit de verhouding tussen de waarde van de verbonden of vermengde voorbehoudsgoederen en de waarde van de overige goederen, waarbij waarden worden gehanteerd zoals die golden op het moment van verbinding of vermenging. De nieuwe zaak valt in dit opzicht onder de bepalingen voor "goederen onder eigendomsvoorbehoud".
  c) De regeling betreffende een cessie van de vordering, zoals gesteld in artikel 3, geldt eveneens voor de nieuwe zaak. De cessie geldt echter slechts tot de hoogte van het bedrag dat overeenkomt met de door de leverancier gefactureerde waarde van de verwerkte, verbonden of vermengde voorbehoudsgoederen.
  d) Verbindt besteller de voorbehoudsgoederen met grondstukken of roerende goederen, dan cedeert hij, zonder dat daarvoor nadere specifieke verklaringen nodig zijn, ook zijn vordering die hem als vergoeding voor de verbinding toekomt, inclusief alle nevenrechten, bij wijze van zekerheid aan de leverancier en wel voor een bedrag dat de verhouding tussen de waarden van de verbonden voorbehoudsgoederen tot de waarden van de overige verbonden goederen weerspiegelt, waarbij waarden worden gehanteerd zoals die golden op het moment van verbinding.
 5. Tot het moment van herroeping is besteller bevoegd de door hem gecedeerde vorderingen uit de wederverkoop te incasseren. De leverancier heeft het recht de machtiging tot incassering door besteller om belangrijke redenen te herroepen, in het bijzonder in het geval van betalingsachterstand, uitblijvende betalingen, inroepen van surseance, een wisselprotest of andere met reden omklede aanwijzingen voor een te grote schuldenlast of dreigende insolventie van besteller. Bovendien kan de leverancier na voorafgaande aanmaning en onder aanzegging van een aangemeten termijn de cessie van zekerheden openbaar maken, de gecedeerde vorderingen opeisen en de openbaarmaking van de cessie van de zekerheden door de besteller jegens de klant verlangen.
 6. Besteller moet de leverancier onverwijld in kennis stellen als sprake is van verpanding, inbeslagneming of andere beschikkingen of ingrepen door derden. Wanneer de leverancier daarvoor een gerechtvaardigd belang kan aantonen, moet besteller de leverancier per omgaande de voor het geldend maken van zijn rechten jegens de klant de daarvoor benodigde gegevens verstrekken en de daarvoor vereiste bescheiden overhandigen.
 7. In geval van plichtsverzuim door besteller, in het bijzonder bij betalingsverzuim, heeft de leverancier na het zonder resultaat verstrijken van een aan besteller opgelegde aangemeten betaaltermijn het recht om terug te treden uit de overeenkomst. De wettelijke bepalingen betreffende de noodzaak tot het stellen van een termijn blijven hierdoor onverlet. Besteller is verplicht tot afgifte. In geval van terugname resp. inroeping van het eigendomsvoorbehoud of van de verpanding van de voorbehoudsgoederen door leverancier is geen sprake van terugtreding uit de overeenkomst tenzij de leverancier expliciet verklaart daaruit te zullen terugtreden.
 1. Het naleven van leveringstermijnen veronderstelt de tijdige ontvangst van alle door besteller aan te leveren documentatie, de vereiste vergunningen en vrijgaven, in het bijzonder van tekeningen, evenals de naleving van de overeengekomen betalingsvoorwaarden en overige verplichtingen door de besteller. De termijnen worden op redelijke wijze verlengd als niet tijdig aan deze voorwaarden wordt voldaan. Dit geldt niet als de leverancier voor de vertraging verantwoordelijk is.
 2. De termijnen worden eveneens op redelijke wijze verlengd als het niet naleven van termijnen te herleiden is
  a) tot overmacht, zoals, zij het niet uitsluitend, in geval van mobilisatie, oorlog, epidemieën, door de overheid opgelegde leveringsbeperkingen, materiaal- en productschaarste, terrorisme, oproer of soortgelijke gebeurtenissen (bijvoorbeeld staking, uitsluiting)
  b) tot virusaanvallen of soortgelijke aanvallen door derden op het IT-systeem van de leverancier, voor zover deze plaatsvonden ondanks naleving van de gebruikelijke zorgvuldigheid met betrekking tot getroffen veiligheidsmaatregelen.
  c) tot belemmeringen op basis van de Nederlandse, Duitse, Amerikaanse (in de zin van de Verenigde Staten van Noord-Amerika) evenals overige toepasselijke nationale, EU- of internationale wet- en regelgevingen voor de buitenlandse handel of op basis van andere omstandigheden waarvoor de leverancier niet verantwoordelijk kan worden gehouden of d) tot een niet tijdige of correcte levering aan de leverancier. De leverancier wordt ontheven van zijn leveringsverplichting, indien de omstandigheid waarvoor de leverancier verantwoordelijk is, meer dan vier (4) weken duurt.
 3. Raakt de leverancier in verzuim, dan kan besteller indien en voor zover hij aannemelijk maakt dat hierdoor voor hem schade is ontstaan, een schadeloosstelling verlangen van 0,5% voor elke volle week verzuim, in totaal echter maximaal 5% van de prijs voor de leveringen die hij als gevolg van het verzuim niet zoals beoogd kon gebruiken. 
 4. Uitgesloten zijn zowel aanspraken van besteller op schadevergoeding wegens vertraagde levering alsook aanspraken op schadevergoeding in plaats van de levering die de in artikel 3 genoemde limieten te boven gaan, ook na het verstrijken van een eventueel aan de leverancier gegunde leveringstermijn. Dit geldt niet voor zover er sprake is van niet uit te sluiten aansprakelijkheid in gevallen van opzet, grove nalatigheid of gevallen van overlijden, lichamelijk letsel of gezondheidsschade. Besteller kan uitsluitend uit een overeenkomst terugtreden binnen het kader van de wettelijke bepalingen, als de leverancier verantwoordelijk is voor de vertraging van een levering. Aan voornoemde regelingen is geen omkering van de bewijslast ten nadele van de besteller verbonden.
 5. Besteller is verplicht op verlangen van de leverancier binnen een passende termijn te verklaren of hij wegens de vertraging van de levering uit de overeenkomst wil terugtreden of dat hij vasthoudt aan uitvoering van de levering.
 6. 6. Wordt verzending of bezorging op wens van besteller langer opgehouden dan een maand na kennisgeving van de gereedheid voor verzending, dan kan aan de besteller voor elke nadien aangevangen maand een opslagvergoeding in rekening worden gebracht ter hoogte van 0,5% van de prijs van het voorwerp van die levering met een maximum van 5% in totaal. Het staat de contractpartijen vrij bewijs te leveren voor hogere of lagere opslagkosten.
 1. Het risico gaat over op de besteller conform INCOTERMS 2020 clausule en afhankelijk van de overeengekomen conditie (zoals DDP, EXW etc)
 2. Het risico gaat eveneens op besteller over als verzending, bezorging, de aanvang resp. de uitvoering van de opstelling of montage, de overname in de eigen bedrijfsvoering of het proefbedrijf wordt vertraagd om redenen waarvoor besteller verantwoordelijk is, of als besteller om andere redenen verzuimt de goederen te accepteren.

Onderstaande bepalingen gelden voor de opstelling en montage, voor zover er niets anders schriftelijk is overeengekomen:

 1. Besteller moet voor eigen rekening en tijdig het onderstaande (laten) uitvoeren:
  a) alle grondwerken, bouwwerken en overige branchevreemde nevenwerken inclusief de inzet van de voor uitvoering daarvan vereiste vaklieden en hulpkrachten, materialen, gereedschappen en hulpmiddelen,
  b) de voor montage en inbedrijfstelling vereiste voorwerpen en stoffen, zoals stellages of steigers, hefwerktuigen en andere voorzieningen, brandstoffen en smeermiddelen,
  c) energie en water op de plaats van gebruik inclusief aansluitingen, verwarming en verlichting,
  d) op de plaats van montage voldoende grote, geschikte, droge en afsluitbare ruimten voor het opslaan van machinedelen, apparaten, materialen, gereedschap enz.; voor de monteurs geschikte werk- en verblijfsruimten inclusief aangemeten sanitaire voorzieningen. Overigens moet besteller ter bescherming van de bezittingen van de leverancier en diens monteurs op de bouwplaats maatregelen nemen die hij ook zou nemen ter bescherming van zijn eigen bezit,
  e) Beschermende kleding en veiligheidsvoorzieningen zoals die vereist zijn op basis van de bijzondere omstandigheden op de plaats van montage. Besteller moet voorafgaand aan de montagewerkzaamheden en ongevraagd de nodige gegevens ter beschikking stellen over de ligging van niet met het blote oog waarneembare leidingen voor elektriciteit, gas, water en vergelijkbare voorzieningen of installaties evenals de vereiste statische gegevens.
 2. Alvorens aan te vangen met de opstelling of montage moeten de voor de uitvoering van de werkzaamheden vereiste voorzieningen en voorwerpen aanwezig zijn op de plaats van opstelling of montage. Alle werkzaamheden die voorafgaan aan de opbouw, moeten zover zijn gevorderd dat in overeenstemming met de overeenkomst met de opstelling of montage kan worden begonnen en deze zonder onderbreking kan worden uitgevoerd. Aanvoerwegen en de plaats van opstelling of montage moeten geëffend en schoongemaakt zijn.
 3. Ondervindt de opstelling, montage en/of de inbedrijfstelling vertraging als gevolg van niet aan de leverancier toerekenbare omstandigheden, dan moet besteller in redelijke mate de kosten van wachttijd en noodzakelijke extra ritten van de leverancier of diens monteurs dragen.
 4. Besteller moet elke week de leverancier informeren over de arbeidsuren van de monteurs. Ook moet hij per omgaande het moment van het gereedkomen van de opstelling, de montage of de inbedrijfstelling meedelen. 
 5. Besteller moet de levering binnen twee weken afnemen als de leverancier na gereedmelding om een afname verzoekt. Van afname is eveneens sprake als besteller de periode van twee weken laat verstrijken of als de levering – eventueel na afronding van een overeengekomen testfase - in gebruik werd genomen.

Besteller mag het in ontvangst nemen van leveringen wegens onbeduidende onvolkomenheden niet weigeren.

De leverancier is als volgt aansprakelijk voor gebreken:

 1. Alle leveringen of diensten die gebreken vertonen, mogen naar eigen keuze van de leverancier kosteloos worden hersteld of opnieuw worden geleverd of verricht voor zover de oorzaak daarvan al aanwezig was op het moment van de risico-overdracht.
 2. Aanspraken op nalevering verjaren na 12 maanden, gerekend vanaf het wettelijke aanvangsmoment van de verjaringstermijn. Hetzelfde is van toepassing op terugtreding en mindering. De wettelijke voorzieningen betreffende procedurele afwikkeling, belemmeringen en opnieuw starten van termijnen blijven hierdoor onverlet.
 3. Besteller moet eventuele klachten per omgaande schriftelijk melden. Het niet melden van gebreken leidt tot het verlies van de rechten van de koper met betrekking tot gebreken.
 4. Besteller mag in geval van klachten over gebreken betalingen opschorten en wel in een omvang die in een redelijke verhouding staat tot de opgetreden materiële gebreken. Besteller kan betaling uitsluitend opschorten als een klacht over het gebrek is ingediend waarbij geen twijfel kan bestaan over de rechtmatigheid van die klacht. Er is geen sprake van recht tot opschorting door besteller als zijn aanspraken inzake gebreken verjaard zijn. Blijkt een klacht over een gebrek onterecht, dan heeft de leverancier het recht van besteller te verlangen dat deze de door hem verrichte inspanningen vergoedt.
 5. De leverancier moet de gelegenheid worden geboden binnen een passende termijn een nalevering te verrichten. Hierbij dient rekening te worden gehouden met eventuele vertragingen (art. IV van deze Algemene Voorwaarden).
 6. Slaagt de leverancier er niet in een nalevering te verrichten, dan kan besteller – ongeacht eventuele aanspraken op schadevergoeding zoals bedoeld in artikel 9 – uit de overeenkomst terugtreden of de vergoeding verminderen.
 7. Aanspraken vanwege gebreken bestaan niet bij een slechts onbeduidende afwijking van de overeengekomen eigenschappen en kwaliteit, bij een slechts onbeduidende inperking van de bruikbaarheid, bij natuurlijke slijtage of in geval van slijtage die na de risico-overdracht als gevolg van onjuiste of nalatige omgang, bovenmatige belasting,gebruik van ongeschikte bedrijfsmiddelen, gebrekkige bouwwerkzaamheden, ongeschikte bouwgrond of bijzondere externe factoren ontstaan en die niet in de overeenkomst werden voorzien. Hetzelfde geldt eveneens bij niet-reproduceerbare softwarefouten. Hebben besteller of derden op ondeskundige manier modificaties of revisiewerkzaamheden uitgevoerd, dan kunnen aan dergelijke activiteiten en de daaruit voortvloeiende gevolgen eveneens geen aanspraken worden ontleend.
 8. Aanspraken van de besteller wegens de in het kader van nalevering vereiste inspanningen, in het bijzonder de kosten voor transport, wegen, arbeid en materiaal zijn uitgesloten voor zover die kosten toenemen omdat het voorwerp van de levering achteraf naar een andere locatie dan de vestiging van besteller werd gebracht, tenzij die verplaatsing in overeenstemming is met het beoogde gebruik.
 9. Aanspraken van besteller op schadevergoeding inzake een materieel gebrek zijn uitgesloten. Dit geldt niet in geval van arglistig verzwijgen van het gebrek, bij het niet nakomen van een garantie betreffende kwaliteit of eigenschappen, in gevallen van overlijden, lichamelijk letsel of gezondheidsschade en in geval van opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim van de leverancier. Aan bovengenoemde regelingen is geen omkering van de bewijslast ten nadele van besteller verbonden. Verdergaande of andere dan in artikel VIII geregelde aanspraken van besteller in verband met materiële schade zijn uitgesloten.
 1. Indien en voor zover niet anders is overeengekomen, is de leverancier alleen in het land van de plaats van levering verplicht de levering vrij van beschermde commerciële rechten en auteursrechten van derden (hierna: intellectueel eigendomsrecht) te verrichten. Indien en voor zover derden vanwege een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten als gevolg van door de leverancier verrichte, contractueel benutte leveringen gerechtvaardigde aanspraken geldend maakt jegens de besteller, is de leverancier aansprakelijk jegens de besteller op basis van de in artikel VIII lid 2 bepaalde termijn en wel als volgt:
  a) De leverancier zal naar eigen keuze en op eigen kosten een gebruiksrecht verwerven of het geleverde zodanig modificeren dat niet langer inbreuk wordt gemaakt op de intellectuele eigendomsrechten van die derden, of hij zal het geleverde omwisselen. Is dit onder redelijke voorwaarden niet mogelijk voor de leverancier, dan heeft besteller wettelijk het recht om terug te treden uit de overeenkomst of een verlaging van de vergoeding te verlangen.
  b) De verplichting van de leverancier schade te vergoeden is gebaseerd op het gestelde in artikel XII.
  c) De hierboven genoemde verplichtingen van de leverancier zijn slechts van toepassing mits besteller de leverancier per omgaande schriftelijk informeert over de door derden geldend gemaakte aanspraken, een inbreuk niet erkent en aan de leverancier alle maatregelen voorbehouden blijven om verweer te voeren of over een schikking te onderhandelen. Staakt besteller het gebruik van het geleverde om redenen van schadebeperking of om andere gewichtige redenen, dan is hij verplicht de derde partij erop attent te maken dat het staken van het gebruik geen erkenning inhoudt van enige inbreuk op beschermde eigendomsrechten.
 2. Aanspraken van besteller zijn uitgesloten, indien hij zelf aansprakelijk is voor een inbreuk op beschermde eigendomsrechten.
 3. Aanspraken van besteller zijn voorts uitgesloten indien en voor zover de inbreuk op beschermde eigendomsrechten door bijzondere instructies of specificaties van de besteller werd veroorzaakt, als de inbreuk ontstond door een door de leverancier niet voorzienbare toepassing of als de inbreuk werd veroorzaakt doordat besteller de levering modificeerde of deze samen met niet door de leverancier geleverde producten werd toegepast.
 4. In geval van inbreuk op beschermde eigendomsrechten gelden voor de in artikel 1a) geregelde aanspraken van de besteller verder de bepalingen in artikel VIII lid 4, lid 5 en lid 9. 5. In geval van andere rechtsgebreken gelden de bepalingen zoals beschreven in artikel VIII. 6. Verdergaande of andere dan de in dit artikel IX geregelde aanspraken van besteller jegens de leverancier en door de leverancier ingeschakelde partijen wegens rechtsgebreken zijn uitgesloten.
 1. De vervulling van de overeenkomst is onderworpen aan het voorbehoud dat er geen sprake is van belemmeringen op basis van Nederlandse, Duitse, Amerikaanse (in de zin van de Verenigde Staten van Noord-Amerika) of andere toepasselijke nationale, EU- of internationale voorschriften onder het internationale handelsrecht en dat er geen sprake is van embargo's, andere handelssancties of omstandigheden (zoals overmacht), die een vervulling belemmeren.
 2. Besteller is verplicht alle informatie en bescheiden te verstrekken die nodig zijn om te kunnen exporteren, transporteren resp. importeren.
 1. Mocht een levering onmogelijk blijken, dan heeft besteller het recht schadevergoeding te verlangen, tenzij de leverancier niet aansprakelijk is voor het feit dat levering niet mogelijk is. Dit omvat, zij het niet uitsluitend, de in art. IV 2. genoemde gevallen. De aanspraak van besteller op schadevergoeding blijft echter in het geval dat verantwoordelijkheid moet worden aanvaard, beperkt tot 10% van de waarde van dat deel van de levering, dat vanwege de niet mogelijke levering niet kan worden gebruikt zoals beoogd. Deze beperking geldt niet bij aansprakelijkheid in gevallen van opzet, grove nalatigheid of gevallen van overlijden, letsels of gezondheidsschade. Hieraan is geen omkering van de van bewijslast ten nadele van besteller verbonden. Het recht van besteller uit de overeenkomst terug te treden blijft hierdoor onverlet.
 2. Indien en voor zover gebeurtenissen als bedoeld in artikel IV lid 2a t/m 2d het economische belang of de inhoud van de levering aanzienlijk doen veranderen of een aanzienlijke invloed hebben op de bedrijfsvoering van de leverancier, dan wordt de overeenkomst in goed onderling overleg aangepast. Indien en voor zover dit economisch niet doenlijk is, heeft de leverancier het recht uit de overeenkomst terug te treden. Hetzelfde geldt als de vereiste exportvergunningen niet worden verleend of niet bruikbaar blijken. Wil hij gebruik maken van dit recht tot terugtreden, dan moet hij na kennis te hebben genomen van de effecten van de gebeurtenis de besteller daa rover per omgaande informeren en uiteraard ook dan, wanneer hij in eerste instantie met besteller een verlenging van de leveringstermijn was overeengekomen.
 1. Indien en voor zover in deze Algemene Voorwaarden niets anders is geregeld, zijn aanspraken van besteller op schadevergoeding, om welke wettelijke reden dan ook, uitgesloten en wel in het bijzonder aanspraken die bij een inbreuk op verplichtingen voortvloeiend uit de schuldverhouding en uit onrechtmatige daad.
 2. Dit geldt in geval van onderstaande aansprakelijkheden:
  a) op basis van de wet op de productaansprakelijkheid,
  b) bij opzet,
  c) bij grove nalatigheid van eigenaren, wettelijke vertegenwoordigers of leidinggevenden,
  d) bij arglist,
  e) bij het niet nakomen van een afgegeven garantie,
  f) wegens verwijtbare schending van lijf, leven of gezondheid, of
  g) wegens verwijtbare inbreuken op essentiële contractuele verplichtingen.
  De aanspraak op schadevergoeding voor inbreuk op essentiële contractuele verplichtingen blijft echter beperkt tot de voor de overeenkomst kenmerkende voorzienbare schade, indien en voor zover er geen sprake is van een van de overige bovengenoemde gebeurtenissen.

3. Aan bovengenoemde regelingen is geen omkering van de bewijslast ten nadele van besteller verbonden.

 1. Als besteller een koopman is, geldt bij alle uit de contractuele verhouding direct of indirect voortvloeiende geschillen de rechtbank voor de vestigingsplaats van de leverancier als bevoegde rechtbank. De leverancier heeft overigens ook het recht rechtsvorderingen te stellen in de plaats waar besteller gevestigd is.
 2. Deze overeenkomst, inclusief de toelichting daarop, is onderworpen aan het Nederlands recht.

General terms and conditions of Behr Bircher Cellpack BBC Benelux B.V.

 1. The legal relationship between the Supplier and the Purchaser in connection with the delivery of goods and/or services by the Supplier (hereinafter referred to as: "deliveries") shall be exclusively governed by these General Terms and Conditions. The General Terms and Conditions of the Purchaser shall only apply if the Supplier has explicitly agreed thereto in writing. The mutual and mutually consistent written declarations of the two parties set the standard for the scope of the deliveries.
 2. All cost estimates, drawings and other documents (hereinafter referred to as: the "documentation") shall be subject to Supplier's proprietary rights or copyrights. The Supplier may assert these rights without any restrictions. The documentation may only be disclosed to third parties with the prior consent of the Supplier and, if no order is placed with the Supplier, must be returned immediately at the Supplier's request. Articles 1 and 2 shall also apply to the documentation of the Purchaser. This may, however, be disclosed to third parties if the Supplier has assigned permitted or permissible deliveries to such third parties.
 3. In regard to standard software or firmware, the Purchaser cannot claim the exclusive right of use for the version with the agreed features which is present in unaltered form on the agreed devices or equipment. The Purchaser may create a duplicate of the standard software as a spare copy without explicit agreement.
 4. Partial deliveries are permitted provided that acceptance thereof may reasonably be expected of the Purchaser. 5. The term "Claim for compensation" in these General Terms and Conditions shall be taken to include a claim for reimbursement of costs incurred unnecessarily.
 1. Prices are subject to the addition of the current statutory turnover tax.
 2. The rights and obligations of the Supplier and the Purchaser regarding the delivery and transfer of the goods shall apply in accordance with the INCOTERMS 2020, clause depending on the agreed condition (such as EXW, DDP etc.)
 3. Payments by the Purchaser shall be made within 30 days without any deductions, payments shall be made exclusively into the bank accounts indicated by the Supplier and shall only constitute discharge if made in this manner. The risks of "cyber crime" are explicitly pointed out.
 4. The Purchaser may only set off payable amounts against uncontested claims or claims recognised in a court decision.
 1. Delivery shall take place subject to retention of title. The item to be delivered (goods subject to retention of title) shall remain the property of the Supplier until all the claims to which the Supplier is entitled arising from the business relationship have been paid by the Purchaser. If and to the extent that the value of all the security to which the Supplier is entitled exceeds the amount of all claims covered by the security by more than 20%, the Supplier shall release an appropriate portion of the security on the Purchaser's request. The Supplier may choose the security the Supplier wishes to release.
 2. As long as the goods are subject to retention of title, the Purchaser may not pledge these goods or transfer the security provided and resale shall be permitted only to resellers in the context of their ordinary business operations and only on the condition that the reseller receives payment from its customers or makes the reservation that ownership shall not be transferred to the customer until the latter has fulfilled its payment obligation.
 3. If the Purchaser resells goods subject to the Supplier's retention of title, it hereby as signs by way of security all its future claims against its customer arising from such resale including all accessory rights - including any claims offset - to its Supplier without any further specific declaration being required. In the event that the goods subject to retention as referred to above are resold together with other items without a specific separate price being agreed for these goods subject to retention, the Purchaser shall assign the relevant part of the total receivable to the Supplier, whereby the relevant part shall correspond to the price for the relevant goods subject to retention invoiced by the Supplier.
 4. a) The Purchaser may process goods subject to retention or mix or combine them with other items. This processing shall be for the benefit of the Supplier. The Purchaser shall hold the resulting new item in safekeeping for the Supplier and shall act in accordance with sound commercial practice in this regard. The new item shall be subject to the provisions for "goods subject to retention of title" in this respect.
  b) The Supplier and the Purchaser hereby agree that - in the event of connection to or mixing with other goods not belonging to the Supplier - the Supplier shall in any case become the joint owner of the new item. The share follows from the ratio between the value of the connected or mixed goods subject to retention and the value of the other goods, whereby values shall be used that were applicable at the time of connection or mixing. The new item shall be subject to the provisions for 'goods subject to retention' in this respect.
  c) The provision concerning assignment of the claim as referred to in Article 3 shall also apply to the new item. However, the assignment shall apply only up to the amount corresponding to the value of the processed, connected or mixed goods subject to retention invoiced by the Supplier. d) If the Purchaser connects the goods subject to retention with land or movable property, the Purchaser shall also assign its claim including all accessory rights, to which it is entitled as remuneration for the connection, by way of security to the Supplier without any further specific declaration being required, in an amount that reflects the ratio of the values of the connected goods subject to retention and the values of the other connected goods, whereby the values shall be those applicable at the time of connection.
 5. Until revocation, the Purchaser may collect its assigned receivables from the resale. The Supplier may revoke the Purchaser's right to collect the receivables for serious reasons, in particular in the event of delayed payment, default in regard to payment, invocation of suspension of payments, protest of a bill or other reasoned indications of overindebtedness or the imminent insolvency of the Purchaser. In addition, the Supplier may, after prior warning and notification of a specified deadline, disclose the assignment of security, demand the assigned claims and demand the disclosure of the assignment of security by the Purchaser to the customer.
 6. The Purchaser shall immediately inform the Supplier of the existence of a pledge, seizure or other dispositions or interventions by third parties. If the Supplier can demonstrate a legitimate interest, the Purchaser shall immediately provide the Supplier with the information and documents required to assert its rights against the customer.
 7. In the event that the Purchaser fails to fulfil its obligations, in particular in the event of default of payment, the Supplier may withdraw from the agreement upon the unsuccessful expiry of a payment deadline imposed on the Purchaser. This shall not affect the legal provisions regarding the necessity to set a deadline. The Purchaser must surrender the goods. In the event that the Supplier revokes or invokes the retention of title or the pledge on the goods subject to retention of title, withdrawal from the agreement shall not occur unless the Supplier explicitly states that it will withdraw from the agreement.
 1. Adherence to delivery times presupposes the timely receipt of all documentation to besupplied by the Purchaser, the necessary permits and releases, in particular drawings, as well as adherence by the Purchaser to the agreed terms of payment and other obligations. Delivery times shall be extended reasonably if these conditions are not fulfilled in good time. This shall not apply if the Supplier is responsible for the delay.
 2. Time limits shall also be extended reasonably where non-compliance with time limits is caused by
  a) force majeure, such as but not limited to mobilization, war, epidemics, government-imposed supply restrictions, material and product shortages, terrorism, riots or similar events (e.g. strike, lockout);
  b) virus attacks or similar attacks by third parties on the IT system of the Supplier, insofar as they occurred despite observance of the customary care with regard to the security measures taken;
  c) obstacles on the basis of Dutch, German, American (i.e. the United States of North America) as well as other applicable national, EU or international laws and regulations regarding foreign trade or on the basis of other circumstances for which the Supplier cannot be held responsible; or
  d) late or incorrect delivery to the Supplier. The Supplier shall be relieved of its delivery obligation if the circumstance for which the Supplier is responsible lasts more than four (4) weeks.
 3. If the Supplier is in default, the Purchaser may, if and to the extent it demonstrates that it has suffered a loss, demand compensation of 0.5% for each full week of default. If and to the extent it can plausibly demonstrate that it has suffered a loss, the Supplier may demand compensation of 0.5% for each full week of delay, but in total not more than 5% of the price of the deliveries which it was unable to use as intended due to the delay.
 4. Claims for compensation by the Purchaser due to delayed delivery as well as claims for compensation in lieu of delivery that exceed the limits set in paragraph 3 shall be excluded, even after the expiration of any delivery period granted to the Supplier. This shall not apply to the extent that liability cannot be excluded in cases of intent or gross negligence or in the event of death, physical injury or damage to health. The Purchaser may only withdraw from an agreement within the scope of the legal provisions if the Supplier is responsible for the delay of a delivery. No reversal of the burden of proof to the disadvantage of the Purchaser shall be associated with the provisions referred to above.
 5. At the request of the Supplier, the Purchaser shall be required to declare within an appropriate period of time whether it wishes to withdraw from the agreement due to the delay in delivery or whether the Purchaser wishes the delivery to take place.
 6. If dispatch or delivery is delayed at the request of the Purchaser for more than one month after notification of readiness for dispatch, the Purchaser may be charged a storage fee in the amount of 0.5% of the price of the item to be delivered with a maximum of 5% in total for each month started thereafter. The contracting parties are free to provide proof of higher or lower storage costs.
 1. The risk is transferred to the Purchaser according to the INCOTERMS 2020 clause and depending on the agreed condition (such as DDP, EXW etc.)
 2. The risk shall also pass to the Purchaser if dispatch, delivery, the start or execution of installation or assembly, the acceptance into own operations or trial operation is delayed for reasons for which the Purchaser is responsible or if the Purchaser fails to accept the goods for other reasons.

Unless agreed otherwise in writing, the following provisions shall apply to installation and assembly:

 1. The Purchaser shall perform or have the following performed for its own account and in good time:
  a) all earthworks, construction works and other ancillary works not connected with the industry, including the deployment of professionals and auxiliary staff, materials, tools and resources required to carry out these activities,
  b) the items and substances required for assembly and commissioning, such as scaffolding, lifting gear and other equipment, fuels and lubricants,
  c) energy and water at the place of use including connections, heating and lighting,
  d) sufficiently large, suitable, dry and lockable rooms at the installation site for the storage of machine parts, devices, materials, tools, etc.; suitable work and accommodation areas for the engineers including appropriate sanitary facilities. Furthermore, the Purchaser shall take measures to protect the property of the Supplier and the Supplier's engineers at the installation site which it would also take to protect its own property,
  e) Protective clothing and safety equipment as required by the particular circumstances at the installation site. Prior to the assembly work, the Purchaser shall provide, without being asked, the necessary information about the location of electricity, gas, water and similar supplies or installations which are not visible to the naked eye, as well as the required statistical information.
 2. Before commencing the installation or assembly work, the facilities and items required for the performance of the work must be present at the place of installation or assembly. All work prior to assembly must have progressed to the point where assembly can start in accordance with the agreement and can be performed without interruption. Supply routes and the place of installation or assembly must be levelled and cleaned.
 3. If the installation, assembly and/or commissioning is delayed due to circumstances beyond the Supplier's control, the Purchaser shall bear the costs of waiting and the required additional travel by the Supplier or its engineers to a reasonable extent.
 4. The Purchaser shall notify the Supplier of the hours of work of the engineers every week. The Purchaser shall also promptly inform the Supplier of the completion of the installation, assembly or commissioning. 5. The Purchaser shall accept the delivery within two weeks when the Supplier requests acceptance after notification of completion. Acceptance shall also be deemed to have occurred if the Purchaser allows the two-week period to lapse or if the delivery has been put into operation - possibly after completion of an agreed test phase.

The Purchaser may not refuse to accept deliveries due to insignificant imperfections.

The Supplier is liable for defects as follows:

 1. All deliveries or services that are defective may, at the Supplier's option, be repaired free of charge or redelivered or provided again, insofar as the cause was already present at the time of the transfer of risk.
 2. Claims for subsequent delivery become time-barred after 12 months, calculated from the statutory starting point of the limitation period. The same applies to withdrawal and reduction. This shall not affect the legal provisions regarding procedural steps, hindrances and the restarting of periods.
 3. The Purchaser shall immediately report any complaints in writing. Failure to report defects shall result in the forfeiture of the Purchaser's rights with respect to defects.
 4. The Purchaser may suspend payments in the event of complaints about defects to an extent which is in reasonable proportion to the material defects which have occurred. The Purchaser may only suspend payment if a complaint about the defect has been submitted and if the legitimacy of the complaint is not in doubt. The Purchaser shall not be entitled to a suspension if its claims regarding defects are time-barred. If a claim regarding a defect is found to be unjustified, the Supplier may demand that the Purchaser reimburse it for its efforts.
 5. The Supplier shall be given the opportunity to effect a subsequent delivery within a reasonable period. This period shall take into account any possible delays (Article IV of these General Terms and Conditions).
 6. If the Supplier is unable to effect a subsequent delivery, the Purchaser may withdraw from the agreement or reduce the fee - irrespective of any claims for compensation as referred to in paragraph 9.
 7. Claims regarding defects shall not exist in the event of a merely insignificant deviation from the agreed characteristics and quality, merely insignificant impairment of usability, natural wear and tear or wear and tear occurring after the transfer of risk as a result of improper or negligent handling, excessive strain, use of unsuitable operating resources, faulty construction work, unsuitable building land or special external factors not provided for in the agreement. The same shall also apply in the event of non-reproducible software errors. If the Purchaser or third parties have carried out improper modifications or repair work, no claims may be derived from such activities and the resulting consequences.
 8. Claims by the Purchaser due to efforts required in the context of subsequent delivery, in particular the costs of transport, roads, labour and materials, are excluded to the extent that these efforts have increased because the item to be delivered was subsequently transported to a location other than the Purchaser's place of business, unless such transport is in accordance with the intended use.
 9. Claims by the Purchaser for compensation for a material defect are excluded. This shall not apply in the event of malicious concealment of the defect, failure to comply with a guarantee regarding quality or properties, in the event of death, physical injury or damage to health and in the event of intentional or grossly negligent breach of duty on the part of the Supplier. The provisions referred to above shall not entail a reversal of the burden of proof to the disadvantage of the Purchaser. Claims by the Purchaser regarding material damage that go beyond or are different from those stipulated in paragraph VIII are excluded.
 1. If and to the extent not agreed otherwise, the Supplier is only required to conduct the delivery free of protected commercial rights and copyrights of third parties (hereinafter: intellectual property rights) in the country of the place of delivery. If and to the extent third parties assert claims against the Purchaser due to an infringement of intellectual property rights as a result of the deliveries made by the Supplier, the Supplier shall be liable to the Purchaser on the basis of the period stipulated in Article VIII paragraph 2 as follows:
  a) The Supplier shall, at its option and for its own account, either acquire a right of use or modify the delivered item in such a manner that it no longer infringes the intellectual property rights of such third parties or exchange the delivered item. If this is not possible for the Supplier under reasonable conditions, the Purchaser shall be legally entitled to withdraw from the agreement or to demand a reduction of the fee.
  b) The obligation of the Supplier to compensate damage is based on the provisions of Article XII.
  c) The obligations of the Supplier referred to above shall only apply provided that the Purchaser immediately informs the Supplier in writing of the claims asserted by third parties, does not acknowledge an infringement and the Supplier reserves the right to take all the necessary measures to defend itself or to negotiate a settlement. If the Purchaser discontinues the use of the delivered item to limit the loss or for other significant reasons, it shall draw the attention of the third party to the fact that the cessation of use does not constitute the admission of any infringement of protected proprietary rights.
 2. Claims by the Purchaser are excluded if the Purchaser itself is responsible for an infringement of protected proprietary rights.
 3. Claims by the Purchaser shall also be excluded if and to the extent that the infringement of protected proprietary rights was caused by special instructions or specifications of the Purchaser, if the infringement was caused by an application which was not foreseeable by the Supplier or if the infringement was caused by the Purchaser modifying the delivery or using it together with products not supplied by the Supplier.
 4. In the event of a breach of protected proprietary rights, the provisions of §§ 4, 5 and 9 of Article VIII shall also apply to the claims of the Purchaser referred to in § 1a).
 5. In the event of other legal defects, the provisions referred to in Article VIII shall apply.
 6. Claims of the Purchaser against the Supplier and parties engaged by the Supplier in regard to defects, beyond or other than those provided for in this Article IX are excluded.
 1. Performance of the agreement is subject to the reservation that there are no impediments under Dutch, German, U.S. (i.e. United States of North America) or other applicable national, EU or international regulations under international trade law and that there are no embargoes, other trade sanctions or circumstances (such as force majeure), which impede performance.
 2. The Ordering party shall provide all the information and documents required for export, transport or import.
 1. If a delivery proves to be impossible, the Purchaser shall have the right to demand compensation unless the Supplier is not responsible for the impossibility of the delivery. This includes but is not limited to the cases listed in paragraph IV.2. The Purchaser's claim for compensation shall, however be limited to 10% of the value of the part of the delivery that cannot be used as intended due to the impossibility of the delivery in a case where liability must be accepted. This limitation shall not apply to liability in the event of intent or gross negligence or in the event of death, injury or damage to health. This shall not entail a reversal of the burden of proof to the disadvantage of the Purchaser. This shall not affect the right of the Purchaser to withdraw from the agreement.
 2. If and to the extent that events as referred to in Article IV paragraphs 2a to 2d inclusive significantly change the economic importance or the content of the delivery or have a significant effect on the business of the Supplier, the agreement shall be amended in mutual consultation. If and to the extent that this is not economically feasible, the Supplier has the right to withdraw from the agreement. The same applies if the required export licences are not granted or appear not to be usable. If the Supplier wishes to exercise this right of withdrawal, it shall inform the Purchaser without delay after learning of the effects of the event and, of course, also if it initially agreed to an extension of the delivery period with the Purchaser.
 1. If and insofar as these General Terms and Conditions do not provide otherwise, claims by the Purchaser for compensation, for whatever legal reason, are excluded, in particular claims which arise from a breach of duty and from an unlawful act.
 2. 2. This shall apply in the event of the liabilities listed below:
  a) under the Product Liability Act,
  b) in the event of intent,
  c) in the event of gross negligence of owners, legal representatives or managers,
  d) in the event of deceit, e) in the event of non-compliance with an issued guarantee,
  f) due to culpable injury to life, body or health, or g) due to culpable breaches of essential contractual obligations. However, a claim for damages for breach of essential contractual obligations shall be limited to foreseeable damage typical of the agreement if and insofar as none of the other events referred to above have occurred.
 3. The provisions referred to above shall not entail a reversal of the burden of proof to the disadvantage of the Purchaser.
 1. If the Purchaser is a trader, the competent court for all disputes arising directly or indirectly from the contractual relationship shall be the court in the place of establishment of the Supplier. The Supplier shall also be entitled to institute proceedings in the place where the Purchaser is established.
 2. This agreement, including the explanatory notes shall be governed by Dutch law.

The legal invalidity of individual articles of this agreement shall not affect the other articles of this agreement. This shall not apply if compliance with the agreement would mean that one of the parties would be hit unacceptably hard as a result. In the event of a dispute with regard to the interpretation of a provision of these terms and conditions in the English version, the Dutch version shall prevail.

Conditions générales de Behr Bircher Cellpack BBC Benelux B.V.

 1. Les présentes conditions générales sont les seules à s’appliquer aux relations juridiques relatives aux livraisons de produits et/ou aux prestations de services (ci-après « livraison(s) ») entre le fournisseur et l’acheteur. Les conditions générales de l’acheteur sont valables uniquement sous réserve d’un consentement exprès par écrit du fournisseur. L’étendue de la livraison est fixée par les déclarations écrites et concordantes des deux parties.
 2. Tous les devis, plans et autres documents (ci-après « documents ») sont soumis aux droits de propriété et droits d’auteur octroyés au fournisseur. Le fournisseur peut faire valoir ces droits sans aucune restriction. Ces documents ne peuvent être mis à disposition de tiers qu’après autorisation préalable du fournisseur et doivent être restitués à ce dernier sur demande dès lors que l’ordre ne lui a pas été attribué, et ce sans délai. Les articles 1 et 2 s’appliquent également aux documents de l’acheteur. Ceux-ci ne peuvent être mis à la disposition de tiers que si le fournisseur a mandatés ceux-ci pour effectuer les livraisons.
 3. En ce qui concerne le logiciel standard et le firmware, l’acheteur ne peut pas prétendre au droit exclusif d’utilisation pour la version dotée des caractéristiques convenues, qui utilisés dans leur forme d’origine et sur les appareils convenus. L’acheteur peut, et ce sans autorisation explicite, créer une copie de sauvegarde du logiciel standard.
 4. Les livraisons partielles sont autorisées dans la mesure où l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles soient acceptables pour l’acheteur.
 5. Le terme « droit à une indemnité » dans les présentes conditions générales inclut également le droit au remboursement de dépenses inutiles.
 1. Les prix s’appliquent avec la taxe de vente légale comprise.
 2. Les droits et obligations du fournisseur et de l’acheteur concernant la livraison et le transfert des marchandises s’appliquent conformément aux INCOTERMS 2020, en fonction de la condition convenue (notamment l’EXW, le DDP etc.).
 3. Les paiements par l’acheteur sont effectués dans un délai de 30 jours, sans escompte. Les paiements doivent être effectués exclusivement sur les comptes bancaires indiqués par le fournisseur et n’auront un effet libératoire qu’à cette condition. Nous attirons expressément l’attention sur les risques liés à la « cybercriminalité ».
 4. L’acheteur peut uniquement compenser les créances incontestées ou reconnues légalement.
 1. La livraison est soumise à une réserve de propriété. L’objet de la livraison (les marchandises sous réserve de propriété, ou marchandises sous réserve) reste la propriété du fournisseur jusqu’au paiement complet par l’acheteur de toutes les créances dues au fournisseur en vertu de la relation d’affaires. Dès lors que la valeur de l’ensemble des droits de sûreté revenant au fournisseur excède de plus de 20 % le montant de tous les droits garantis, le fournisseur libère, sur demande de l’acheteur, une partie correspondante des droits de sûreté. Le fournisseur se réserve le choix des différents droits de sûreté qu’il s’engage à libérer.
 2. Tant que des marchandises sont sous réserve de propriété, l’acheteur ne peut pas les mettre en gage ou céder les sûretés attribuées et la revente n’est autorisée qu’aux revendeurs dans le cadre de leur activités commerciales habituelles et uniquement à condition que le revendeur soit payé par ses clients ou qu’il émette une réserve sur le fait que la propriété n’est transmise au client que lorsque celui-ci s’est acquitté de ses obligations de paiement.
 3. Si l’acheteur vend des marchandises mises sous réserve de propriété par le fournisseur, il cède au fournisseur, par précaution, les créances à venir vis-à-vis de ses clients et découlant de ladite revente, accompagnées de tous les droits connexes, y compris les éventuels soldes impayés, et ce sans qu’il soit nécessaire d’apporter d’autres explications particulières. Si les marchandises sous réserve susmentionnées sont revendues avec d’autres objets sans qu’aucun prix unitaire spécifique n’ait été fixé pour ces marchandises sous réserve, l’acheteur cède au fournisseur la part correspondante du prix total, au montant facturé par le fournisseur.
 4. a) L’acheteur est autorisé à transformer les marchandises sous réserve, ou à les mélanger ou combiner avec d’autres marchandises. La transformation est effectuée pour le compte du fournisseur. L’acheteur conserve le nouveau produit qui en résulte pour le fournisseur, et agit à cet égard en bon commerçant. Le nouveau produit est considéré comme une « marchandise sous réserve de propriété ».
  b) Le fournisseur et l’acheteur conviennent qu’en cas de combinaison ou de mélange avec d’autres marchandises n’appartenant pas au fournisseur, le fournisseur obtient dans tous les cas la copropriété du nouveau produit. La part découle du rapport entre la valeur des marchandises sous réserve combinées ou mélangées et la valeur des autres marchandises, valeurs appliquées telles qu’elles l’étaient au moment de la combinaison ou du mélange. Le nouveau produit est à cet égard considéré comme une « marchandise sous réserve de propriété ».
  c) La réglementation concernant la cession de créance, telle que définie à l’article 3, s’applique également au nouveau produit. Cependant, la cession ne s’applique qu’à hauteur du montant égal à la valeur facturée par le fournisseur pour les marchandises réservées transformées, combinées ou mélangées.
  d) Si l’acheteur combine les marchandises sous réserve avec des biens mobiliers ou immobiliers, il cède également au fournisseur, par précaution et sans qu’il soit nécessaire d’apporter d’autres explications particulières, la créance qui lui revient en tant que rémunération pour la combinaison, ainsi que tous les droits connexes, pour un montant s’élevant au rapport entre la valeur des marchandises sous réserve combinées et celle des autres marchandises combinées, valeurs appliquées telles qu’elles l’étaient au moment de la combinaison.
 5. L’acheteur est tenu, à la demande du fournisseur, de déclarer dans un délai raisonnable s’il souhaite résilier le contrat en raison du retard ou s’il tient à maintenir la livraison.
 6. Si, à la demande de l’acheteur, l’expédition ou la livraison est repoussée de plus d’un mois après la notification de mise à disposition pour expédition, l’acheteur peut se voir facturer des frais d’entreposage pour chaque mois supplémentaire entamé à hauteur de 0,5 % du prix des objets à livrer, sans toutefois dépasser 5 % de leur valeur totale. Les parties contractantes sont libres d’apporter la preuve des coûts d’entreposage inférieurs ou supérieurs.
 1. Le respect des délais de livraison a pour condition préalable la réception dans les délais convenus de tous les documents devant être fournis, des autorisations et validations nécessaires, notamment des plans, ainsi que le respect par l’acheteur des conditions de paiement et des autres obligations convenues. Si ces conditions ne sont pas remplies dans le délai imparti, les délais fixés sont prolongés de manière appropriée. Cette disposition ne s’applique pas si le retard est imputable au fournisseur.
 2. Les délais se prolongent également de manière appropriée si le non-respect desdits délais est dû à ce qui suit :
  a) un cas de force majeure, par exemple, sans pour autant s’y limiter, en cas de : mobilisation générale, guerre, épidémie, restrictions de livraisons émanant des autorités, pénuries de produits et de matériaux, actes de terrorisme, émeutes ou événements similaires (par exemple :grève, lock-out)
  b) des virus ou autres attaques de tiers du système informatique du fournisseur dès lors que les événements se sont produits malgré le respect des mesures de protection et des précautions d’usage.
  c) des obstacles résultant de directives néerlandaises, allemandes, américaines (au sens des États-Unis d’Amérique du Nord) ou autres directives nationales, européennes ou internationales en vigueur du droit du commerce extérieur ou résultant d’autres circonstances non imputables au fournisseur
  d) la livraison en dehors des délais convenus ou non conforme de la part du fournisseur. Le fournisseur est libéré de son obligation de livrer lorsque la survenance de circonstances ne lui incombant pas se prolonge de plus de quatre (4) semaines.
 3. Si le fournisseur est en retard, l’acheteur peut, dès lors qu’il peut prouver que ledit retard constitue un dommage, exiger le versement d’une indemnité de 0,5 % pour chaque semaine de retard révolue, toutefois dans la limite de 5 % du prix correspondant aux livraisons qu’il n’a pas pu utiliser de manière appropriée en raison du retard.
 4. Tout droit à un indemnité de l’acheteur pour retard de livraison ou non-exécution de la prestation dépassant les seuils prévus à l’article 3 sont exclus dans tous les cas de retards de livraison, et ce, même une fois expiré le délai de livraison notifié au fournisseur. Cette disposition ne s’applique pas si on ne peut exclure une responsabilité en cas de faute intentionnelle, de négligence grave ou d’atteinte à la vie, à l’intégrité physique ou à la santé. Dans le cadre des dispositions légales, l’acheteur ne peut résilier le contrat que si le retard de livraison est de la responsabilité du fournisseur. La modification de la charge de la preuve au détriment de l’acheteur n’est pas en lien avec les réglementations ci-dessus.
 5. L’acheteur est tenu, à la demande du fournisseur, de déclarer dans un délai raisonnable s’il souhaite résilier le contrat en raison du retard ou s’il tient à maintenir la livraison.
 6. Si, à la demande de l’acheteur, l’expédition ou la livraison est repoussée de plus d’un mois après la notification de mise à disposition pour expédition, l’acheteur peut se voir facturer des frais d’entreposage pour chaque mois supplémentaire entamé à hauteur de 0,5 % du prix des objets à livrer, sans toutefois dépasser 5 % de leur valeur totale. Les Date: 14-03-2023 parties contractantes sont libres d’apporter la preuve des coûts d’entreposage inférieurs ou supérieurs.
 1. Le risque est transféré à l’acheteur conformément à la clause INCOTERMS 2020 et à la condition convenue (par exemple le DDP, l’EXW, etc.)
 2. Le risque est également transféré à l’acheteur si l’expédition, la remise, le commencement, l’exécution de l’installation ou du montage, la prise en charge dans les locaux de l’entreprise ou les essais de fonctionnement sont retardés pour des motifs incombant à l’acheteur ou si l’acheteur refuse la livraison pour tout autre motif.

Sauf accord contraire par écrit, les dispositions suivantes s’appliquent à l’installation et au montage :

 1. L’acheteur est tenu de mettre à disposition ce qui suit, à ses frais et dans les délais impartis :
  a) tous les travaux de terrassement, de construction et autres travaux externes au secteur, y compris le personnel qualifié et non qualifié, les matériaux de construction et les outils nécessaires,
  b) l’équipement et les matériaux nécessaires au montage et à la mise en service, notamment les échafaudages, les appareils de levage et autres appareils, les combustibles et lubrifiants,
  c) l’énergie et l’eau sur le lieu d’utilisation, y compris les raccordements, le chauffage et l’éclairage,
  d) sur le site de montage, des locaux secs fermant à clé, d’une taille suffisante et convenant au stockage des composants de machines, des équipements, des matériaux, des outils, etc. ; des locaux de travail et de pause appropriés pour le personnel chargé du montage, y compris des installations sanitaires selon les circonstances. Par ailleurs, l’acheteur est tenu de prendre les mesures nécessaires à la protection des biens du fournisseur et du personnel chargé du montage sur le chantier, telles qu’il les prendrait pour ses propres biens,
  e) des vêtements et dispositifs de protection nécessaires en fonction des circonstances particulières sur le site de montage. Avant le commencement des travaux de montage, l’acheteur est tenu de fournir spontanément les informations utiles quant à l’emplacement des conduites d’électricité, de gaz et d’eau dissimulées et autres appareils ou installations similaires, ainsi que les données statiques nécessaires.
 2. Avant le commencement de l’installation ou du montage, les matériaux et les objets nécessaires au début des travaux doivent se trouver sur le site concerné. Tous les travaux de préparation doivent être suffisamment avancés afin de commencer et de mener à bien l’installation ou le montage sans interruption et conformément au contrat. Les voies d’accès au site d’installation ou de montage doivent être aplanies et dégagées.
 3. Si l’installation, le montage ou la mise en service est retardé en raison de circonstances non imputables au fournisseur, l’acheteur est tenu, dans des proportions raisonnables, de prendre en charge les coûts liés à l’attente ainsi que les frais de déplacement supplémentaires du fournisseur ou du personnel chargé du montage.
 4. L’acheteur est tenu de certifier au fournisseur à intervalles hebdomadaires les heures travaillées par le personnel chargé du montage. Il est également tenu de communiquer le moment de l’achèvement de l’installation, du montage ou de la mise en service.
 5. Si le fournisseur exige l’acceptation de la livraison après l’achèvement des travaux, l’acheteur doit se conformer à cette exigence dans un délai de deux semaines. L’acceptation est considérée comme ayant eu lieu si l’acheteur laisse le délai de deux semaines s’écouler ou si la livraison (le cas échéant après une phase de test définie par contrat) a été mise en service.

L’acheteur n’est pas en droit de refuser la réception de la livraison en raison d’un défaut mineur.

L’acheteur est tenu responsable comme suit en cas de défauts matériels ;

 1. Toutes les pièces ou prestations présentant un défaut matériel peuvent faire l’objet d’une réparation, d’une nouvelle livraison ou d’une nouvelle prestation, au choix du fournisseur, pour autant que la cause du défaut ait été présente au moment du transfert de risque.
 2. Les demandes de réparation sont prescrites au bout de 12 mois à partir du délai légal de prescription. Il en va de même en cas de résiliation ou de minoration du prix de vente. Les réglementations légales relatives à la suspension, au blocage et à la reprise des délais ne sont pas affectées.
 3. Les réclamations de l’acheteur doivent être effectuées par écrit et sans délai. L’absence de notification d’un défaut entraîne pour l’acheteur la perte de ses droits en la matière.
 4. En cas de réclamation pour défaut, l’acheteur est en droit d’effectuer une retenue de ses paiements à concurrence d’un montant proportionnel au défaut matériel survenu. L’acheteur peut effectuer une retenue de paiement uniquement dans la mesure où l’existence du défaut est incontestable. L’acheteur ne peut faire valoir son droit de sursis lorsque le délai de prescription a expiré. Si la réclamation pour défaut s’avère injustifiée, le fournisseur est autorisé à exiger de l’acheteur qu’il rembourse les frais occasionnés.
 5. Le fournisseur doit se voir offrir la possibilité de réparer le défaut dans un délai raisonnable. Il convient ici de tenir compte d’éventuels retards (art. IV des présentes conditions générales).
 6. Si le fournisseur ne parvient pas à réparer le défaut, l’acheteur peut (indépendamment de tout droit à une indemnité conformément à l’article 9), résilier le contrat ou en réduire le prix.
 7. Les réclamations pour défauts ne s’appliquent pas en cas d’écart mineur par rapport à la qualité et aux propriétés convenues, en cas de limitation négligeable de l’utilité, en cas d’usure normale ou de dommages causés après le transfert de risque par une mauvaise manipulation ou une négligence, une sollicitation excessive, l’utilisation de consommables inadaptés, des travaux de construction défectueux ou un sous-sol inadapté ou si le défaut est dû à des influences extérieures spécifiques qui n’étaient pas stipulées dans le contrat. Il en va de même en cas de défauts logiciels non reproductibles. Si des modifications non conformes ou des travaux de maintenance inappropriés sont effectués par l’acheteur ou par des tiers, les défauts et les conséquences qui en résultent ne peuvent faire l’objet d’une réclamation.
 8. Les demandes de l’acheteur relatives aux dépenses nécessaires à la livraison ultérieure, notamment les frais de transport, de déplacement, de travail et de matériel, sont exclues pour autant que lesdites dépenses augmentent parce que l’objet de la livraison a été dé placé à un autre endroit que la succursale de l’acheteur, sauf si ce déplacement correspond à l’utilisation conforme dudit objet.
 9. Les droits à une indemnité de l’acheteur pour défaut matériel sont exclus. Cette disposition ne s’applique pas en cas de dissimulation frauduleuse du défaut, de non-respect d’une garantie en matière de qualité ou de propriétés des marchandises, en cas d’atteinte à la vie, à l’intégrité physique ou à la santé ainsi qu’en cas de faute intentionnelle ou de négligence grave de la part du fournisseur. La modification de la charge de la preuve au détriment de l’acheteur n’est pas en lien avec les réglementations ci-dessus. Toute demande de l’acheteur en raison d’un défaut matériel autre que les droits prévus à l’article VIII est exclue.
 1. Sauf accord contraire, le fournisseur est tenu d’effectuer la livraison uniquement dans le pays du lieu de la livraison, celle-ci devant être exempte des droits de propriété industrielle et des droits d’auteur des tiers (ci-après le « droit de propriété intellectuelle »). Dès lors qu’un tiers fait valoir des droits de propriété intellectuelle à l’encontre de l’acheteur en raison d’une violation des droits de protection par le biais d’une livraison effectuée par le fournisseur en vertu du contrat, celui-ci est responsable vis-à-vis de l’acheteur dans les limites de délai fixé par l’article VIII alinéa 2, comme suit :
  a) Le fournisseur devra, pour les livraisons concernées et à ses frais, soit modifier les marchandises livrées de telle manière à ce que le droit de propriété intellectuelle ne soit plus violé, soit effectuer un remplacement desdites marchandises. Si le fournisseur n’est pas en mesure de s’exécuter dans des conditions acceptables, l’acheteur peut faire valoir ses droits légaux de résiliation du contrat ou de réduction du prix.
  b) L’obligation du fournisseur de verser une indemnité est régie par l’article XII.
  c) Les obligations du fournisseur susmentionnées ne s’appliquent que si l’acheteur a pris soin de l’informer immédiatement et par écrit qu’un tiers a déposé une réclamation, qu’il ne reconnaît pas la violation desdits droits et que toutes les mesures de défense et de négociations de compromis sont réservées au fournisseur. Si, en vue de limiter les dommages ou pour d’autres motifs importants, l’acheteur cesse d’utiliser les marchandises livrées, il est alors tenu d’informer le tiers que cette cessation ne constitue en aucune manière une reconnaissance de sa part d’une violation quelconque des droits de propriété.
 2. Toutes les demandes de l’acheteur sont exclues dès lors que la violation des droits de propriété lui est imputable.
 3. Les demandes de l’acheteur sont par ailleurs exclues si la violation de droits de propriété résulte de prescriptions particulières émanant de l’acheteur, d’un usage non prévisible par le fournisseur des marchandises livrées ou encore si cette violation est la conséquence d’une modification par l’acheteur des marchandises livrées ou de leur usage avec des produits ne provenant pas du fournisseur.
 4. En cas de violation des droits de propriété et concernant les demandes de l’acheteur prévues au point 1 a) s’appliquent en outre les dispositions de l’article VIII , alinéas 4, 5 et 9.
 5. Les dispositions stipulées à l’article VIII s’appliquent en présence d’autres vices juridiques.
 6. Toute demande de l’acheteur à l’encontre du fournisseur ou de ses auxiliaires d’exécution en raison d’un vice juridique autre que ceux traités à l’article IX est exclu.
 1. L’exécution du contrat est sous réserve qu’aucun obstacle en raison de directives néerlandaises, allemandes, américaines (au sens des États-Unis d’Amérique du Nord) ou autres directives nationales, européennes ou internationales en vigueur du droit du commerce extérieur ou résultant D’embargos ou d’autres sanctions ou circonstances (par exemple : la force majeure) n’entrave ladite exécution.
 2. L’acheteur est tenu de fournir toutes les informations et documents nécessaires à l’exportation, l’acheminement et l’importation
 1. En cas d’impossibilité de livrer, l’acheteur est en droit de réclamer une indemnité, à moins que la responsabilité de l’impossibilité de livrer n’incombe pas au fournisseur. Cette disposition inclut, sans toutefois s’y limiter, les cas énoncés à l’article IV 2. Néanmoins, s’il y a responsabilité, la demande d’indemnité de l’acheteur ne peut excéder 10 % de la valeur des marchandises livrées qui, en raison de l’impossibilité de livrer, ne peuvent être mises en service conformément à leur usage. Cette restriction ne s’applique pas en cas de faute intentionnelle, de négligence grave ou en cas d’atteinte à la vie, à l’intégrité physique ou à la santé. La modification de la charge de la preuve au détriment de l’acheteur n’est pas en lien avec cet état de fait. Le droit de l’acheteur de résilier le contrat n’est pas affecté.
 2. Le contrat est adapté de manière appropriée et en toute bonne foi dès lors que des événements au sens de l’article IV alinéa 2 a) à d) modifient sensiblement l’impact économique ou le contenu de la livraison ou que lesdits événements ont une incidence non négligeable sur les activités du fournisseur. Si l’adaptation ne se justifie pas d’un point de vue économique, le fournisseur est en droit de résilier le contrat. Les mêmes dispositions s’appliquent lorsque les autorisations nécessaires à une exportation ne sont pas délivrées ou sont inexploitables. Si le fournisseur a l’intention d’user de son droit de résiliation, dès lors qu’il a déterminé la portée de l’événement, il doit immédiatement en informer l’acheteur, et ce, même si un allongement du délai de livraison avait été convenu préalablement avec lui.
 1. Sauf dispositions contraires dans les présentes conditions générales, les droits à une indemnité de l’acheteur, quelle qu’en soit la raison juridique, et notamment en raison de la violation d’obligations contractuelles ou d’actes illicites, sont exclus.
 2. Cette disposition ne s’applique pas dans les cas où la responsabilité est engagée comme suit :
  a) en vertu de la loi sur la responsabilité du fait des produits défectueux,
  b) en cas d’intention,
  c) en cas de négligence grave des propriétaires, des représentants légaux ou
  des cadres dirigeants,
  d) en cas d’intention frauduleuse,
  e) en cas de non-respect d’une garantie prise en charge,
  f) en raison d’une atteinte fautive à la vie, à l’intégrité physique ou à la santé ou
  g) en raison d’une violation fautive d’obligations contractuelles essentielles.
  Néanmoins, les droits à une indemnité en raison d’une violation d’obligations contractuelles essentielles se limitent aux dommages prévisibles caractéristiques au type de contrat et dès lors qu’aucun autre des cas précités ne s’applique.
 3. La modification de la charge de la preuve au détriment de l’acheteur n’est pas en lien avec les l’acheteur n’est pas en lien avec cet état de fait.
 1. La seule juridiction compétente, lorsque l’acheteur est commerçant et pour tous les litiges directs ou indirects liés au contrat, est celle du siège du fournisseur. Toutefois, le fournisseur est en droit d’intenter une action auprès du tribunal du siège de l’acheteur.
 2. Le présent contrat, y compris son interprétation, est soumis au droit néerlandais.

En cas de nullité juridique de certains de ses articles individuels, le contrat reste valable en ce qui concerne ses autres articles. Cette disposition ne s’applique pas si le fait de respecter le contrat constitue une difficulté inacceptable pour l’une des parties. En cas de litige concernant l’interprétation de l’une des disposition des présentes conditions dans sa version anglaise, la version néerlandaise prévaut.

Onze algemene voorwaarden van Behr Bircher Cellpack BBC Benelux B.V. kunnen ook hier worden gedownload.

Geldig vanaf: maart 2023

In geval van een geschil over de interpretatie van een bepaling van deze voorwaarden in de Engelse versie, prevaleert de Duitse versie.