Skip to main content

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Behr Bircher Cellpack BBC Benelux B.V.

 1. Voor de juridische relatie tussen leverancier en besteller in samenhang met de levering van producten en/of diensten door de leverancier (hierna kortweg aan te duiden als: leveringen) zijn uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing. De Algemene Voorwaarden van besteller zijn uitsluitend van toepassing als de leverancier daarmee expliciet schriftelijk heeft ingestemd. Voor de omvang van de leveringen zijn de wederzijdse en onderling overeenstemmende schriftelijke verklaringen van beide partijen maatgevend.
 2. Alle kostenramingen, tekeningen en andere documenten (hierna kortweg aan te duiden als: documentatie) zijn onderworpen aan de aan de leverancier toekomende eigendomsrechten resp. auteursrechten. De leverancier kan die rechten zonder enige beperkingen geldend maken. De documentatie mag uitsluitend na vooraf verkregen toestemming van de leverancier ter kennis van derden worden gebracht en moet, als de leverancier geen opdracht ontvangt, op eerste verzoek van de leverancier per omgaande worden geretourneerd. Artikel 1 en artikel 2 gelden eveneens voor documentatie van besteller. Deze mag echter aan derden toegankelijk worden gemaakt als de leverancier aan die derden toegelaten of toelaatbare leveringen heeft overgedragen.
 3. Voor standaard software of firmware kan besteller geen aanspraak maken op het exclusieve gebruiksrecht voor de versie met de overeengekomen kenmerken die in ongewijzigde vorm op de overeengekomen apparaten of toestellen aanwezig is. Besteller mag zonder expliciete overeenkomst een duplicaat van de standaardsoftware als reserve-exemplaar aanmaken.
 4. Leveringen in gedeelten zijn toegestaan mits acceptatie daarvan redelijkerwijs van de besteller verwacht mag worden.
 5. Het begrip "Aanspraak op schadevergoeding" in deze Algemene Voorwaarden omvat tevens de aanspraak op vergoeding van vergeefs gemaakte kosten.
 1. De prijzen gelden onder bijtelling van de actueel geldende wettelijk bepaalde omzetbelasting.
 2. De rechten en plichten van de leverancier en van de besteller met betrekking tot de levering en de overdracht van de goederen gelden in overeenstemming met de INCOTERMS 2020, clausule afhankelijk van de overeengekomen conditie (zoals EXW, DDP etc.)
 3. Betalingen van de besteller worden binnen 30 dagen zonder aftrek gedaan, betalingen dienen uitsluitend op de door de leverancier aangegeven bankrekeningen te worden overgemaakt en hebben slechts in dat geval een bevrijdende werking. Op de risico’s van “cyber crime” wordt uitdrukkelijk gewezen.
 4. Besteller kan uitsluitend verrekenen met niet-betwiste of in een gerechtelijk vonnis erkende vorderingen.mutbare Härte für eine Partei darstellen würde.
 1. De levering vindt plaats onder eigendomsvoorbehoud. Het voorwerp van levering (goederen onder eigendomsvoorbehoud, kortweg: voorbehoudsgoederen) blijft eigendom van de leverancier tot het moment dat alle uit de zakelijke relatie aan leverancier toekomende vorderingen door besteller zijn voldaan. De leverancier zal – indien en voor zover de waarde van alle zekerheden die aan de leverancier toekomen meer dan 20% hoger is dan de hoogte van alle door de zekerheden gedekte vorderingen – op verzoek van besteller een overeenkomstig deel van de gestelde zekerheden vrijgeven. De leverancier heeft daarbij de keuze tussen vrijgave van de diverse zekerheden.
 2. Zolang er sprake is van goederen onder eigendomsvoorbehoud mag besteller deze goederen niet verpanden noch de gestelde zekerheden cederen en is doorverkoop uitsluitend toegestaan aan wederverkopers in het kader van hun gebruikelijke zakelijke activiteiten en uitsluitend onder het beding dat de wederverkoper van zijn klanten betaling ontvangt of he voorbehoud maakt dat het eigendom pas op de klant overgaat als die aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 3. Verkoopt besteller goederen door die onder het door de leverancier gestelde eigendomsvoorbehoud vallen, dan cedeert hij nu al bij wijze van zekerheid de vorderingen die hij in de toekomst op zijn klant zal hebben en die voortvloeien uit die doorverkoop inclusief alle nevenrechten - waaronder eventuele gesaldeerde vorderingen - aan zijn leverancier zonder dat daarvoor nadere specifieke verklaringen nodig zijn. Worden de voornoemde voorbehoudsgoederen samen met andere voorwerpen doorverkocht zonder dat voor die voorbehoudsgoederen een specifieke aparte prijs werd overeengekomen, dan cedeert besteller het relevante deel van de totale vordering aan de leverancier, waarbij het relevante deel overeenkomt met de door de leverancier gefactureerde prijs voor de betreffende voorbehoudsgoederen
 4. a) Het is besteller toegestaan voorbehoudsgoederen te verwerken of te vermengen dan wel te verbinden met andere voorwerpen. Deze verwerking geschiedt ten gunste van de leverancier. Besteller neemt de daarbij ontstane nieuwe zaak voor de leverancier in bewaring en handelt daarbij als een goed koopman. De nieuwe zaak valt onder de bepalingen voor "goederen onder eigendomsvoorbehoud".
  b) Leverancier en besteller zijn het er nu al over eens dat – in geval van verbinding of vermenging met andere goederen die niet aan de leverancier toebehoren – de leverancier in elk geval mede-eigenaar wordt van de nieuwe zaak. Het aandeel volgt uit de verhouding tussen de waarde van de verbonden of vermengde voorbehoudsgoederen en de waarde van de overige goederen, waarbij waarden worden gehanteerd zoals die golden op het moment van verbinding of vermenging. De nieuwe zaak valt in dit opzicht onder de bepalingen voor "goederen onder eigendomsvoorbehoud".
  c) De regeling betreffende een cessie van de vordering, zoals gesteld in artikel 3, geldt eveneens voor de nieuwe zaak. De cessie geldt echter slechts tot de hoogte van het bedrag dat overeenkomt met de door de leverancier gefactureerde waarde van de verwerkte, verbonden of vermengde voorbehoudsgoederen.
  d) Verbindt besteller de voorbehoudsgoederen met grondstukken of roerende goederen, dan cedeert hij, zonder dat daarvoor nadere specifieke verklaringen nodig zijn, ook zijn vordering die hem als vergoeding voor de verbinding toekomt, inclusief alle nevenrechten, bij wijze van zekerheid aan de leverancier en wel voor een bedrag dat de verhouding tussen de waarden van de verbonden voorbehoudsgoederen tot de waarden van de overige verbonden goederen weerspiegelt, waarbij waarden worden gehanteerd zoals die golden op het moment van verbinding.
 5. Tot het moment van herroeping is besteller bevoegd de door hem gecedeerde vorderingen uit de wederverkoop te incasseren. De leverancier heeft het recht de machtiging tot incassering door besteller om belangrijke redenen te herroepen, in het bijzonder in het geval van betalingsachterstand, uitblijvende betalingen, inroepen van surseance, een wisselprotest of andere met reden omklede aanwijzingen voor een te grote schuldenlast of dreigende insolventie van besteller. Bovendien kan de leverancier na voorafgaande aanmaning en onder aanzegging van een aangemeten termijn de cessie van zekerheden openbaar maken, de gecedeerde vorderingen opeisen en de openbaarmaking van de cessie van de zekerheden door de besteller jegens de klant verlangen.
 6. Besteller moet de leverancier onverwijld in kennis stellen als sprake is van verpanding, inbeslagneming of andere beschikkingen of ingrepen door derden. Wanneer de leverancier daarvoor een gerechtvaardigd belang kan aantonen, moet besteller de leverancier per omgaande de voor het geldend maken van zijn rechten jegens de klant de daarvoor benodigde gegevens verstrekken en de daarvoor vereiste bescheiden overhandigen.
 7. In geval van plichtsverzuim door besteller, in het bijzonder bij betalingsverzuim, heeft de leverancier na het zonder resultaat verstrijken van een aan besteller opgelegde aangemeten betaaltermijn het recht om terug te treden uit de overeenkomst. De wettelijke bepalingen betreffende de noodzaak tot het stellen van een termijn blijven hierdoor onverlet. Besteller is verplicht tot afgifte. In geval van terugname resp. inroeping van het eigendomsvoorbehoud of van de verpanding van de voorbehoudsgoederen door leverancier is geen sprake van terugtreding uit de overeenkomst tenzij de leverancier expliciet verklaart daaruit te zullen terugtreden.
 1. Het naleven van leveringstermijnen veronderstelt de tijdige ontvangst van alle door besteller aan te leveren documentatie, de vereiste vergunningen en vrijgaven, in het bijzonder van tekeningen, evenals de naleving van de overeengekomen betalingsvoorwaarden en overige verplichtingen door de besteller. De termijnen worden op redelijke wijze verlengd als niet tijdig aan deze voorwaarden wordt voldaan. Dit geldt niet als de leverancier voor de vertraging verantwoordelijk is.
 2. De termijnen worden eveneens op redelijke wijze verlengd als het niet naleven van termijnen te herleiden is
  a) tot overmacht, zoals, zij het niet uitsluitend, in geval van mobilisatie, oorlog, epidemieën, door de overheid opgelegde leveringsbeperkingen, materiaal- en productschaarste, terrorisme, oproer of soortgelijke gebeurtenissen (bijvoorbeeld staking, uitsluiting)
  b) tot virusaanvallen of soortgelijke aanvallen door derden op het IT-systeem van de leverancier, voor zover deze plaatsvonden ondanks naleving van de gebruikelijke zorgvuldigheid met betrekking tot getroffen veiligheidsmaatregelen.
  c) tot belemmeringen op basis van de Nederlandse, Duitse, Amerikaanse (in de zin van de Verenigde Staten van Noord-Amerika) evenals overige toepasselijke nationale, EU- of internationale wet- en regelgevingen voor de buitenlandse handel of op basis van andere omstandigheden waarvoor de leverancier niet verantwoordelijk kan worden gehouden of
  d) tot een niet tijdige of correcte levering aan de leverancier. De leverancier wordt ontheven van zijn leveringsverplichting, indien de omstandigheid waarvoor de leverancier verantwoordelijk is, meer dan vier (4) weken duurt.
 3. Raakt de leverancier in verzuim, dan kan besteller indien en voor zover hij aannemelijk maakt dat hierdoor voor hem schade is ontstaan, een schadeloosstelling verlangen van 0,5% voor elke volle week verzuim, in totaal echter maximaal 5% van de prijs voor de leveringen die hij als gevolg van het verzuim niet zoals beoogd kon gebruiken.
 4. Uitgesloten zijn zowel aanspraken van besteller op schadevergoeding wegens vertraagde levering alsook aanspraken op schadevergoeding in plaats van de levering die de in artikel 3 genoemde limieten te boven gaan, ook na het verstrijken van een eventueel aan de leverancier gegunde leveringstermijn. Dit geldt niet voor zover er sprake is van niet uit te sluiten aansprakelijkheid in gevallen van opzet, grove nalatigheid of gevallen van overlijden, lichamelijk letsel of gezondheidsschade. Besteller kan uitsluitend uit een overeenkomst terugtreden binnen het kader van de wettelijke bepalingen, als de leverancier verantwoordelijk is voor de vertraging van een levering. Aan voornoemde regelingen is geen omkering van de bewijslast ten nadele van de besteller verbonden.
 5. Besteller is verplicht op verlangen van de leverancier binnen een passende termijn te verklaren of hij wegens de vertraging van de levering uit de overeenkomst wil terugtreden of dat hij vasthoudt aan uitvoering van de levering.
 6. Wordt verzending of bezorging op wens van besteller langer opgehouden dan een maand na kennisgeving van de gereedheid voor verzending, dan kan aan de besteller voor elke nadien aangevangen maand een opslagvergoeding in rekening worden gebracht ter hoogte van 0,5% van de prijs van het voorwerp van die levering met een maximum van 5% in totaal. Het staat de contractpartijen vrij bewijs te leveren voor hogere of lagere opslagkosten.
 1. Het risico gaat over op de besteller conform INCOTERMS 2020 clausule en afhankelijk van de overeengekomen conditie (zoals DDP, EXW etc)
 2. Het risico gaat eveneens op besteller over als verzending, bezorging, de aanvang resp. de uitvoering van de opstelling of montage, de overname in de eigen bedrijfsvoering of het proefbedrijf wordt vertraagd om redenen waarvoor besteller verantwoordelijk is, of als besteller om andere redenen verzuimt de goederen te accepteren.
 1. Indien en voor zover niet anders is overeengekomen, is de leverancier alleen in het land van de plaats van levering verplicht de levering vrij van beschermde commerciële rechten en auteursrechten van derden (hierna: intellectueel eigendomsrecht) te verrichten. Indien en voor zover derden vanwege een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten als gevolg van door de leverancier verrichte, contractueel benutte leveringen gerechtvaardigde aanspraken geldend maakt jegens de besteller, is de leverancier aansprakelijk jegens de besteller op basis van de in artikel VIII lid 2 bepaalde termijn en wel als volgt:
  a) De leverancier zal naar eigen keuze en op eigen kosten een gebruiksrecht verwerven of het geleverde zodanig modificeren dat niet langer inbreuk wordt gemaakt op de intellectuele eigendomsrechten van die derden, of hij zal het geleverde omwisselen. Is dit onder redelijke voorwaarden niet mogelijk voor de leverancier, dan heeft besteller wettelijk het recht om terug te treden uit de overeenkomst of een verlaging van de vergoeding te verlangen.
  b) De verplichting van de leverancier schade te vergoeden is gebaseerd op het gestelde in artikel XII.
  c) De hierboven genoemde verplichtingen van de leverancier zijn slechts van toepassing mits besteller de leverancier per omgaande schriftelijk informeert over de door derden geldend gemaakte aanspraken, een inbreuk niet erkent en aan de leverancier alle maatregelen voorbehouden blijven om verweer te voeren of over een schikking te onderhandelen. Staakt besteller het gebruik van het geleverde om redenen van schadebeperking of om andere gewichtige redenen, dan is hij verplicht de derde partij erop attent te maken dat het staken van het gebruik geen erkenning inhoudt van enige inbreuk op beschermde eigendomsrechten.
 2. Aanspraken van besteller zijn uitgesloten, indien hij zelf aansprakelijk is voor een inbreuk op beschermde eigendomsrechten.
 3. Aanspraken van besteller zijn voorts uitgesloten indien en voor zover de inbreuk op beschermde eigendomsrechten door bijzondere instructies of specificaties van de besteller werd veroorzaakt, als de inbreuk ontstond door een door de leverancier nie voorzienbare toepassing of als de inbreuk werd veroorzaakt doordat besteller de levering modificeerde of deze samen met niet door de leverancier geleverde producten werd toegepast.
 4. In geval van inbreuk op beschermde eigendomsrechten gelden voor de in artikel 1a) geregelde aanspraken van de besteller verder de bepalingen in artikel VIII lid 4, lid 5 en lid 9.
 5. In geval van andere rechtsgebreken gelden de bepalingen zoals beschreven in artikel VIII.
 6. Verdergaande of andere dan de in dit artikel IX geregelde aanspraken van besteller jegens de leverancier en door de leverancier ingeschakelde partijen wegens rechtsgebreken zijn uitgesloten.
 1. De vervulling van de overeenkomst is onderworpen aan het voorbehoud dat er geen sprake is van belemmeringen op basis van Nederlandse, Duitse, Amerikaanse (in de zin van de Verenigde Staten van Noord-Amerika) of andere toepasselijke nationale, EU- of internationale voorschriften onder het internationale handelsrecht en dat er geen sprake is van embargo's, andere handelssancties of omstandigheden (zoals overmacht), die een vervulling belemmeren.
 2. Besteller is verplicht alle informatie en bescheiden te verstrekken die nodig zijn om te kunnen exporteren, transporteren resp. importeren.
 1. Mocht een levering onmogelijk blijken, dan heeft besteller het recht schadevergoeding te verlangen, tenzij de leverancier niet aansprakelijk is voor het feit dat levering niet mogelijk is. Dit omvat, zij het niet uitsluitend, de in art. IV 2. genoemde gevallen. De aanspraak van besteller op schadevergoeding blijft echter in het geval dat verantwoordelijkheid moet worden aanvaard, beperkt tot 10% van de waarde van dat deel van de levering, dat vanwege de niet mogelijke levering niet kan worden gebruikt zoals beoogd. Deze beperking geldt niet bij aansprakelijkheid in gevallen van opzet, grove nalatigheid of gevallen van overlijden, letsels of gezondheidsschade. Hieraan is geen omkering van de van bewijslast ten nadele van besteller verbonden. Het recht van besteller uit de overeenkomst terug te treden blijft hierdoor onverlet.
 2. Indien en voor zover gebeurtenissen als bedoeld in artikel IV lid 2a t/m 2d het economische belang of de inhoud van de levering aanzienlijk doen veranderen of een aanzienlijke invloed hebben op de bedrijfsvoering van de leverancier, dan wordt de overeenkomst in goed onderling overleg aangepast. Indien en voor zover dit economisch niet doenlijk is, heeft de leverancier het recht uit de overeenkomst terug te treden. Hetzelfde geldt als de vereiste exportvergunningen niet worden verleend of niet bruikbaar blijken. Wil hij gebruik maken van dit recht tot terugtreden, dan moet hij na kennis te hebben genomen van de effecten van de gebeurtenis de besteller daa rover per omgaande informeren en uiteraard ook dan, wanneer hij in eerste instantie met besteller een verlenging van de leveringstermijn was overeengekomen.
 1. Indien en voor zover in deze Algemene Voorwaarden niets anders is geregeld, zijn aanspraken van besteller op schadevergoeding, om welke wettelijke reden dan ook, uitgesloten en wel in het bijzonder aanspraken die bij een inbreuk op verplichtingen voortvloeiend uit de schuldverhouding en uit onrechtmatige daad.
 2. Dit geldt in geval van onderstaande aansprakelijkheden:
  a) op basis van de wet op de productaansprakelijkheid,
  b) bij opzet,
  c) bij grove nalatigheid van eigenaren, wettelijke vertegenwoordigers of leidinggevenden,
  d) bij arglist,
  e) bij het niet nakomen van een afgegeven garantie,
  f) wegens verwijtbare schending van lijf, leven of gezondheid, of
  g) wegens verwijtbare inbreuken op essentiële contractuele verplichtingen.
  De aanspraak op schadevergoeding voor inbreuk op essentiële contractuele verplichtingen blijft echter beperkt tot de voor de overeenkomst kenmerkende voorzienbare schade, indien en voor zover er geen sprake is van een van de overige bovengenoemde gebeurtenissen.
 3. Aan bovengenoemde regelingen is geen omkering van de bewijslast ten nadele van besteller verbonden.
 1. Als besteller een koopman is, geldt bij alle uit de contractuele verhouding direct of indirect voortvloeiende geschillen de rechtbank voor de vestigingsplaats van de leverancier als bevoegde rechtbank. De leverancier heeft overigens ook het recht rechtsvorderingen te stellen in de plaats waar besteller gevestigd is.
 2. Deze overeenkomst, inclusief de toelichting daarop, is onderworpen aan het Nederlands recht.

Onze algemene voorwaarden van Behr Bircher Cellpack BBC Benelux B.V. kunnen ook hier worden gedownload.​​​​​​​

Geldig vanaf: maart 2020

In geval van een geschil over de interpretatie van een bepaling van deze voorwaarden in de Engelse versie, prevaleert de Duitse versie.

General terms and conditions of Behr Bircher Cellpack BBC Benelux B.V. (engles)

 1. The legal relationship between the Supplier and the Purchaser in connection with the delivery of goods and/or services by the Supplier (hereinafter referred to as: "deliveries") shall be exclusively governed by these General Terms and Conditions. The General Terms and Conditions of the Purchaser shall only apply if the Supplier has explicitly agreed thereto in writing. The mutual and mutually consistent written declarations of the two parties set the standard for the scope of the deliveries.
 2. All cost estimates, drawings and other documents (hereinafter referred to as: the "documentation") shall be subject to Supplier's proprietary rights or copyrights. The Supplier may assert these rights without any restrictions. The documentation may only be disclosed to third parties with the prior consent of the Supplier and, if no order is placed with the Supplier, must be returned immediately at the Supplier's request. Articles 1 and 2 shall also apply to the documentation of the Purchaser. This may, however, be disclosed to third parties if the Supplier has assigned permitted or permissible deliveries to such third parties.
 3. In regard to standard software or firmware, the Purchaser cannot claim the exclusive right of use for the version with the agreed features which is present in unaltered form on the agreed devices or equipment. The Purchaser may create a duplicate of the standard software as a spare copy without explicit agreement.
 4. Partial deliveries are permitted provided that acceptance thereof may reasonably be expected of the Purchaser.
 5. The term "Claim for compensation" in these General Terms and Conditions shall be taken to include a claim for reimbursement of costs incurred unnecessarily.
 1. Prices are subject to the addition of the current statutory turnover tax.
 2. The rights and obligations of the Supplier and the Purchaser regarding the delivery and transfer of the goods shall apply in accordance with the INCOTERMS 2020, clause depending on the agreed condition (such as EXW, DDP etc.)
 3. Payments by the Purchaser shall be made within 30 days without any deductions, payments shall be made exclusively into the bank accounts indicated by the Supplier and shall only constitute discharge if made in this manner. The risks of "cyber crime" are explicitly pointed out.
 4. The Purchaser may only set off payable amounts against uncontested claims or claims recognised in a court decision.
 1. Delivery shall take place subject to retention of title. The item to be delivered (goods subject to retention of title) shall remain the property of the Supplier until all the claims to which the Supplier is entitled arising from the business relationship have been paid by the Purchaser. If and to the extent that the value of all the security to which the Supplier is entitled exceeds the amount of all claims covered by the security by more than 20%, the Supplier shall release an appropriate portion of the security on the Purchaser's request. The Supplier may choose the security the Supplier wishes to release.
 2. As long as the goods are subject to retention of title, the Purchaser may not pledge these goods or transfer the security provided and resale shall be permitted only to resellers in the context of their ordinary business operations and only on the condition that the reseller receives payment from its customers or makes the reservation that ownership shall not be transferred to the customer until the latter has fulfilled its payment obligation.
 3. If the Purchaser resells goods subject to the Supplier's retention of title, it hereby assigns by way of security all its future claims against its customer arising from such resale including all accessory rights - including any claims offset - to its Supplier without any further specific declaration being required. In the event that the goods subject to retention as referred to above are resold together with other items without a specific separate price being agreed for these goods subject to retention, the Purchaser shall assign the relevant part of the total receivable to the Supplier, whereby the relevant part shall correspond to the price for the relevant goods subject to retention invoiced by the Supplier.
 4. a) The Purchaser may process goods subject to retention or mix or combine them with other items. This processing shall be for the benefit of the Supplier. The Purchaser shall hold the resulting new item in safekeeping for the Supplier and shall act in accordance with sound commercial practice in this regard. The new item shall be subject to the provisions for "goods subject to retention of title" in this respect
  b) The Supplier and the Purchaser hereby agree that - in the event of connection to or mixing with other goods not belonging to the Supplier - the Supplier shall in any case become the joint owner of the new item. The share follows from the ratio between the value of the connected or mixed goods subject to retention and the value of the other goods, whereby values shall be used that were applicable at the time of connection or mixing. The new item shall be subject to the provisions for 'goods subject to retention' in this respect.
  c) The provision concerning assignment of the claim as referred to in Article 3 shall also apply to the new item. However, the assignment shall apply only up to the amount corresponding to the value of the processed, connected or mixed goods subject to retention invoiced by the Supplier.
  d) If the Purchaser connects the goods subject to retention with land or movable property, the Purchaser shall also assign its claim including all accessory rights, to which it is entitled as remuneration for the connection, by way of security to the Supplier without any further specific declaration being required, in an amount that reflects the ratio of the values of the connected goods subject to retention and the values of the other connected goods, whereby the values shall be those applicable at the time of connection.
 5. Until revocation, the Purchaser may collect its assigned receivables from the resale. The Supplier may revoke the Purchaser's right to collect the receivables for serious reasons, in particular in the event of delayed payment, default in regard to payment, invocation of suspension of payments, protest of a bill or other reasoned indications of overindebtedness or the imminent insolvency of the Purchaser. In addition, the Supplier may, after prior warning and notification of a specified deadline, disclose the assignment of security, demand the assigned claims and demand the disclosure of the assignment of security by the Purchaser to the customer.
 6. The Purchaser shall immediately inform the Supplier of the existence of a pledge, seizure or other dispositions or interventions by third parties. If the Supplier can demonstrate a legitimate interest, the Purchaser shall immediately provide the Supplier with the information and documents required to assert its rights against the customer.
 7. In the event that the Purchaser fails to fulfil its obligations, in particular in the event of default of payment, the Supplier may withdraw from the agreement upon the unsuccessful expiry of a payment deadline imposed on the Purchaser. This shall not affect the legal provisions regarding the necessity to set a deadline. The Purchaser must surrender the goods. In the event that the Supplier revokes or invokes the retention of title or the pledge on the goods subject to retention of title, withdrawal from the agreement shall not occur unless the Supplier explicitly states that it will withdraw from the agreement.
 1. Adherence to delivery times presupposes the timely receipt of all documentation to be supplied by the Purchaser, the necessary permits and releases, in particular drawings, as well as adherence by the Purchaser to the agreed terms of payment and other obligations. Delivery times shall be extended reasonably if these conditions are not fulfilled in good time. This shall not apply if the Supplier is responsible for the delay.
 2. Time limits shall also be extended reasonably where non-compliance with time limits is caused by
  a) force majeure, such as but not limited to mobilization, war, epidemics, government-imposed supply restrictions, material and product shortages, terrorism, riots or similar events (e.g. strike, lockout);
  b) virus attacks or similar attacks by third parties on the IT system of the Supplier, insofar as they occurred despite observance of the customary care with regard to the security measures taken;
  c) obstacles on the basis of Dutch, German, American (i.e. the United States of North America) as well as other applicable national, EU or international laws and regulations regarding foreign trade or on the basis of other circumstances for which the Supplier cannot be held responsible; or
  d) late or incorrect delivery to the Supplier. The Supplier shall be relieved of its delivery obligation if the circumstance for which the Supplier is responsible lasts more than four (4) weeks.
 3. If the Supplier is in default, the Purchaser may, if and to the extent it demonstrates that it has suffered a loss, demand compensation of 0.5% for each full week of default. If and to the extent it can plausibly demonstrate that it has suffered a loss, the Supplier may demand compensation of 0.5% for each full week of delay, but in total not more than 5% of the price of the deliveries which it was unable to use as intended due to the delay.
 4. Claims for compensation by the Purchaser due to delayed delivery as well as claims for compensation in lieu of delivery that exceed the limits set in paragraph 3 shall be excluded, even after the expiration of any delivery period granted to the Supplier. This shall not apply to the extent that liability cannot be excluded in cases of intent or gross negligence or in the event of death, physical injury or damage to health. The Purchaser may only withdraw from an agreement within the scope of the legal provisions if the Supplier is responsible for the delay of a delivery. No reversal of the burden of proof to the disadvantage of the Purchaser shall be associated with the provisions referred to above.
 5. At the request of the Supplier, the Purchaser shall be required to declare within an appropriate period of time whether it wishes to withdraw from the agreement due to the delay in delivery or whether the Purchaser wishes the delivery to take place.
 6. If dispatch or delivery is delayed at the request of the Purchaser for more than one month after notification of readiness for dispatch, the Purchaser may be charged a storage fee in the amount of 0.5% of the price of the item to be delivered with a maximum of 5% in total for each month started thereafter. The contracting parties are free to provide proof of higher or lower storage costs.
 1. The risk is transferred to the Purchaser according to the INCOTERMS 2020 clause and depending on the agreed condition (such as DDP, EXW etc.)
 2. The risk shall also pass to the Purchaser if dispatch, delivery, the start or execution of installation or assembly, the acceptance into own operations or trial operation is delayed for reasons for which the Purchaser is responsible or if the Purchaser fails to accept the goods for other reasons.

Unless agreed otherwise in writing, the following provisions shall apply to installation and assembly:

 1. The Purchaser shall perform or have the following performed for its own account and in good time:
  a) all earthworks, construction works and other ancillary works not connected with the industry, including the deployment of professionals and auxiliary staff, materials, tools and resources required to carry out these activities,
  b) the items and substances required for assembly and commissioning, such as scaffolding, lifting gear and other equipment, fuels and lubricants,
  c) energy and water at the place of use including connections, heating and lighting,
  d) sufficiently large, suitable, dry and lockable rooms at the installation site for the storage of machine parts, devices, materials, tools, etc.; suitable work and accommodation areas for the engineers including appropriate sanitary facilities. Furthermore, the Purchaser shall take measures to protect the property of the Supplier and the Supplier's engineers at the installation site which it would also take to protect its own property, 
  e) Protective clothing and safety equipment as required by the particular circumstances at the installation site. Prior to the assembly work, the Purchaser shall provide, without being asked, the necessary information about the location of electricity, gas, water and similar supplies or installations which are not visible to the naked eye, as well as the required statistical information.
 2. Before commencing the installation or assembly work, the facilities and items required for the performance of the work must be present at the place of installation or assembly. All work prior to assembly must have progressed to the point where assembly can start in accordance with the agreement and can be performed without interruption. Supply routes and the place of installation or assembly must be levelled and cleaned.
 3. If the installation, assembly and/or commissioning is delayed due to circumstances beyond the Supplier's control, the Purchaser shall bear the costs of waiting and the required additional travel by the Supplier or its engineers to a reasonable extent.
 4. The Purchaser shall notify the Supplier of the hours of work of the engineers every week. The Purchaser shall also promptly inform the Supplier of the completion of the installation, assembly or commissioning.
 5. The Purchaser shall accept the delivery within two weeks when the Supplier requests acceptance after notification of completion. Acceptance shall also be deemed to have occurred if the Purchaser allows the two-week period to lapse or if the delivery has been put into operation - possibly after completion of an agreed test phase.

The Purchaser may ¬not refuse to accept deliveries due to insignificant imperfections¬.

The Supplier is liable for defects as follows:

 1. All deliveries or services that are defective may, at the Supplier's option, be repaired free of charge or redelivered or provided again, insofar as the cause was already present at the time of the transfer of risk.
 2. Claims for subsequent delivery become time-barred after 12 months, calculated from the statutory starting point of the limitation period. The same applies to withdrawal and reduction. This shall not affect the legal provisions regarding procedural steps, hindrances and the restarting of periods.
 3. The Purchaser shall immediately report any complaints in writing. Failure to report defects shall result in the forfeiture of the Purchaser's rights with respect to defects.
 4. The Purchaser may suspend payments in the event of complaints about defects to an extent which is in reasonable proportion to the material defects which have occurred. The Purchaser may only suspend payment if a complaint about the defect has been submitted and if the legitimacy of the complaint is not in doubt. The Purchaser shall not be entitled to a suspension if its claims regarding defects are time-barred. If a claim regarding a defect is found to be unjustified, the Supplier may demand that the Purchaser reimburse it for its efforts. 
 5. The Supplier shall be given the opportunity to effect a subsequent delivery within a reasonable period. This period shall take into account any possible delays (Article IV of these General Terms and Conditions).
 6. If the Supplier is unable to effect a subsequent delivery, the Purchaser may withdraw from the agreement or reduce the fee - irrespective of any claims for compensation as referred to in paragraph 9.
 7. Claims regarding defects shall not exist in the event of a merely insignificant deviation from the agreed characteristics and quality, merely insignificant impairment of usability, natural wear and tear or wear and tear occurring after the transfer of risk as a result of improper or negligent handling, excessive strain, use of unsuitable operating resources, faulty construction work, unsuitable building land or special external factors not provided for in the agreement. The same shall also apply in the event of non-reproducible software errors. If the Purchaser or third parties have carried out improper modifications or repair work, no claims may be derived from such activities and the resulting consequences.
 8. Claims by the Purchaser due to efforts required in the context of subsequent delivery, in particular the costs of transport, roads, labour and materials, are excluded to the extent that these efforts have increased because the item to be delivered was subsequently transported to a location other than the Purchaser's place of business, unless such transport is in accordance with the intended use.
 9. Claims by the Purchaser for compensation for a material defect are excluded. This shall not apply in the event of malicious concealment of the defect, failure to comply with a guarantee regarding quality or properties, in the event of death, physical injury or damage to health and in the event of intentional or grossly negligent breach of duty on the part of the Supplier. The provisions referred to above shall not entail a reversal of the burden of proof to the disadvantage of the Purchaser. Claims by the Purchaser regarding material damage that go beyond or are different from those stipulated in paragraph VIII are excluded.
 1. If and to the extent not agreed otherwise, the Supplier is only required to conduct the delivery free of protected commercial rights and copyrights of third parties (hereinafter: intellectual property rights) in the country of the place of delivery. If and to the extent third parties assert claims against the Purchaser due to an infringement of intellectual property rights as a result of the deliveries made by the Supplier, the Supplier shall be liable to the Purchaser on the basis of the period stipulated in Article VIII paragraph 2 as follows:
  a) The Supplier shall, at its option and for its own account, either acquire a right of use or modify the delivered item in such a manner that it no longer infringes the intellectual property rights of such third parties or exchange the delivered item. If this is not possible for the Supplier under reasonable conditions, the Purchaser shall be legally entitled to withdraw from the agreement or to demand a reduction of the fee.
  b) The obligation of the Supplier to compensate damage is based on the provisions of Article XII.
  c) The obligations of the Supplier referred to above shall only apply provided that the Purchaser immediately informs the Supplier in writing of the claims asserted by third parties, does not acknowledge an infringement and the Supplier reserves the right to take all the necessary measures to defend itself or to negotiate a settlement. If the Purchaser discontinues the use of the delivered item to limit the loss or for other significant reasons, it shall draw the attention of the third party to the fact that the cessation of use does not constitute the admission of any infringement of protected proprietary rights.
 2. Claims by the Purchaser are excluded if the Purchaser itself is responsible for an infringement of protected proprietary rights.
 3. Claims by the Purchaser shall also be excluded if and to the extent that the infringement of protected proprietary rights was caused by special instructions or specifications of the Purchaser, if the infringement was caused by an application which was not foreseeable by the Supplier or if the infringement was caused by the Purchaser modifying the delivery or using it together with products not supplied by the Supplier.
 4. In the event of a breach of protected proprietary rights, the provisions of §§ 4, 5 and 9 of Article VIII shall also apply to the claims of the Purchaser referred to in § 1a).
 5. In the event of other legal defects, the provisions referred to in Article VIII shall apply.
 6. Claims of the Purchaser against the Supplier and parties engaged by the Supplier in regard to defects, beyond or other than those provided for in this Article IX are excluded.
 1. Performance of the agreement is subject to the reservation that there are no impediments under Dutch, German, U.S. (i.e. United States of North America) or other applicable national, EU or international regulations under international trade law and that there are no embargoes, other trade sanctions or circumstances (such as force majeure), which impede performance.
 2. The Ordering party shall provide all the information and documents required for export, transport or import.
 1. If a delivery proves to be impossible, the Purchaser shall have the right to demand compensation unless the Supplier is not responsible for the impossibility of the delivery. This includes but is not limited to the cases listed in paragraph IV.2. The Purchaser's claim for compensation shall, however be limited to 10% of the value of the part of the delivery that cannot be used as intended due to the impossibility of the delivery in a case where liability must be accepted. This limitation shall not apply to liability in the event of intent or gross negligence or in the event of death, injury or damage to health. This shall not entail a reversal of the burden of proof to the disadvantage of the Purchaser. This shall not affect the right of the Purchaser to withdraw from the agreement. 
 2. If and to the extent that events as referred to in Article IV paragraphs 2a to 2d inclusive significantly change the economic importance or the content of the delivery or have a significant effect on the business of the Supplier, the agreement shall be amended in mutual consultation. If and to the extent that this is not economically feasible, the Supplier has the right to withdraw from the agreement. The same applies if the required export licences are not granted or appear not to be usable. If the Supplier wishes to exercise this right of withdrawal, it shall inform the Purchaser without delay after learning of the effects of the event and, of course, also if it initially agreed to an extension of the delivery period with the Purchaser.
 1. If and insofar as these General Terms and Conditions do not provide otherwise, claims by the Purchaser for compensation, for whatever legal reason, are excluded, in particular claims which arise from a breach of duty and from an unlawful act.
 2. This shall apply in the event of the liabilities listed below:
  a) under the Product Liability Act,
  b) in the event of intent,
  c) in the event of gross negligence of owners, legal representatives or managers,
  d) in the event of deceit,
  e) in the event of non-compliance with an issued guarantee,
  f) due to culpable injury to life, body or health, or
  g) due to culpable breaches of essential contractual obligations. However, a     claim for damages for breach of essential contractual obligations shall be limited to     foreseeable damage typical of the agreement if and insofar as none of the other     events referred to above have occurred.
 3. The provisions referred to above shall not entail a reversal of the burden of proof to the     disadvantage of the Purchaser.
 1. If the Purchaser is a trader, the competent court for all disputes arising directly or indirectly from the contractual relationship shall be the court in the place of establishment of the Supplier. The Supplier shall also be entitled to institute proceedings in the place where the Purchaser is established.
 2. This agreement, including the explanatory notes shall be governed by Dutch law.

The legal invalidity of individual articles of this agreement shall not affect the other articles of this agreement. This shall not apply if compliance with the agreement would mean that one of the parties would be hit unacceptably hard as a result. In the event of a dispute with regard to the interpretation of a provision of these ¬terms and conditions in the English version, the Dutch version shall prevail.